Kwaliteitsindicatoren 2013 Zichtbare Zorg Vervolg diabetes Aantal adolescenten ≥ 18 jaar dat één of meerdere diabetesgerelateerde acute opnames had 2011 Aantal kinderartsen die participeren in het kinderdiabetesteam Aantal kinderen met diabetes van ≥ 6 jaar en < 12 jaar dat werd behandeld door het kinderdiabetesteam Aantal adolescenten met diabetes van ≥ 18 jaar dat werd behandeld door het kinderdiabetesteam Aantal kinderen met diabetes < 6 jaar dat werd behandeld door het kinderdiabetesteam Aantal adolescenten met diabetes van ≥ 12 jaar en < 18 jaar dat werd behandeld door het kinderdiabetesteam Dialyse bij nierziekten Percentage patiënten dat vanuit de predialysepolikliniek is gestart met een vorm van dialyse en bij wie gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse Indicatiestelling Percentage patiënten bij wie binnen zes maanden na de start van een vorm van dialyse de transplantatiestatus (niet transplantabel, transplantabel of getransplanteerd) bekend is Percentage patiënten dat meer dan zes maanden op de predialysepolikliniek is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met hetzij een functionerende shunt, hetzij een functionerende PD katheter 2012 0 4 13 32 71 30 0% 100% Aantal pre-emptieve niertransplantaties dat vanuit verwijzing binnen uw eigen centrum heeft plaatsgevonden óf (indien het centrum zelf geen levende transplantaties uitvoert) het aantal pre-emptieve niertransplantaties dat na verwijzing door uw centrum heeft plaatsgevonden. Aantal chronische dialysepatiënten Aantal geregistreerde internisten-nefrologen die actief betrokken waren bij de behandeling van dialyse-patiënten Aantal PD-patiënten Aantal HD-patiënten Galblaasverwijdering Gemiddeld aantal opnamedagen na operatie Mediaan aantal opnamedagen na operatie Spreiding in aantal opnamedagen 100% 105 3 3 83 2 Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na de galblaasverwijdering heropgenomen is geweest (via zorgverzekeraar) Aantal chirurgen die galblaasverwijderingen uitvoerden Aantal patiënten die een galblaasverwijdering hebben ondergaan Heupvervanging Richtlijn antibiotische profylaxe Percentage perioperatief toedienen antibiotica Percentage antibiotica 60 tot 15 minuten vóór de incisie/opwekken bloedleegte 100% Percentage diepe wondinfecties Vanaf 1 jaar postoperatief na een gewrichtsvervangende operatie aan heupen routinematig 1- of 2-jaarlijkse controles voor patiënten met een primaire prothese wegens coxartrose? Aantal orthopeden die een totale heupvervanging uitvoerden Aantal patiënten heupvervangingen Knievervanging Richtlijn antibiotische profylaxe 286 Ja Ja 7 100% 0,35% Ja 0,37% 0,94% 100% 100% 0-30 0% 270 Ja 1 11 270 Ja Ja 8 100% 98,1% 0-52 2,9% 275 Ja 2 1 9 Nee 8 318 Ja ADRZ jaarverslag 2013 | 107 2013 0 3 6 34 82 19 0% 100% 87,5% 22 27 61 52 3 6 Pagina 106

Pagina 108

Heeft u een mailing, onlinekat of web onderwijscatalogi? Gebruik Online Touch: clubmagazine digitaal maken.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication