Bijlage V Veiligheid Aanleiding De overheid stelt sinds 1 januari 2008 de invoering van een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor ziekenhuizen verplicht. Daarmee wordt beoogd vermijdbare sterfte en schade substantieel te beperken. De aanleiding voor de invoering van een dergelijk systeem is dat er landelijk honderden doden per jaar in ziekenhuizen vallen door onnodige fouten en onveilige situaties. Een belangrijk onderdeel van het VMS is het Veilig Incident Melden. Veilig Incident Melden (VIMen) Per 1 januari 2014 bestaat op 107, voornamelijk patiëntge - bonden locaties de mogelijkheid voor het doen van een VIMmelding. Per 31 december 2013 zijn er 40 VIMcommissies (VIMcie.) actief, waarin naast het afdelingshoofd ook medische en verpleegkundige disciplines en/of vakspecialisten partici - peren. Ten behoeve van medewerkers van afdelingen, die geen eigen afdelings VIMcie. en/of geen direct patiëntencontact hebben en toch een VIMmelding willen doen, is in alle locaties een locatie Overigen actief. De (staf) functionarissen Bureau Kwaliteit en Veiligheid (BK&V) fungeren voor deze locatie als VIMcie. Uitrol van Veilig Incident Melden Per 1 januari 2014 VIMen alle verpleegafdelingen en behandel - ondersteunende afdelingen. Voor wat betreft de aanpalende poliklinieken werd in 2013 een inhaalslag geleverd. Alle poliklinieken hebben de mogelijkheid tot het doen van een VIMmelding en hebben cq. zijn aangesloten bij een (afd.) VIMcie. Scholing VIMcie leden Voor VIMcie. leden wordt tweewekelijks op de locaties Vlis - singen en Goes scholing aangeboden met betrekking tot afhandeling van meldingen met behulp van het TPSC systeem. De beschikbare data voor deze scholing wordt weergegeven op de VMSzorg site op INTRANET. In 2013 werden in totaal 62 afd.VIMcie.leden geschoold. Afhandeling van meldingen De afspraak dat VIMmeldingen binnen 4-6 weken worden afgehandeld wordt in 2013 nog niet op alle afdelingen gehaald. Tussen sector en afdelingsmanagement zijn in 2013 afspraken gemaakt voor wat betreft het faciliteren van de afdeling VIMcie. De verbeteracties worden in toenemende mate vastgelegd binnen het TPSC systeem. In 2013 werden 422 verbeteracties geregistreerd. Verbeteracties worden nog onvoldoende SMART geformuleerd. Support functionaris Patientveiligheid voor VIMcie. leden. De functionaris Patiëntveiligheid geeft op afroep (telefonisch en via email) aanvullende ondersteuning aan VIMcie.leden voor wat betreft het gebruik van het TPSC systeem en bij de afhandeling van VIMmeldingen. Hiervan wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt. Gebruik software VIMen ( TPSC system) The Patiënt Safety Compagnie Voor wat betreft het doen van een VIMmelding wordt gebruik - gemaakt van de software van de fa. TPSC. Een Release (5) van het TPSC systeem werd in medio Juli 2013 geïmple menteerd. Voor melders en VIMcie. leden van het VIMsysteem is een geactualiseerde handleiding beschikbaar gesteld via Intranet. PRISMA-analyse In het ADRZ wordt gebruikgemaakt van de analysemethode PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis). Met deze methode worden de basisoorzaken achterhaald waardoor (bijna-)incidenten en calamiteiten zijn opgetreden. Vastgesteld is dat bij Calamiteitmeldingen een PRISMAanalyse wordt uitgevoerd door leden van de Cie. Patiëntveiligheid. Afspraken zijn gemaakt het uitvoeren van PRISMA-analyse door VIMcie leden. Uitrol voor wat betreft PRISMA-scholing aan VIMcie.leden heeft in 2013 plaatsgevonden. In 2013 zijn zijn twee PRISMAtrainingen verzorgd door een externe trainer, er werden 32 VIMcie. leden/medewerkers geschoold. Het totaal aantal getrainde medewerkers in de PRISMAsystematiek per 31 december 2013 komt hiermee op 45. Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI). Bij een Prospectieve risico-inventarisatie (PRI) wordt vooraf gekeken welke risico’s er in een bepaald zorgproces voorkomen en wat er op basis van die risico’s in de toekomst kan gebeuren. Door vooraf barrières in te bouwen of de processen te herontwerpen kunnen ongewenste gebeurtenissen voor - komen worden. In 2013 werden er 27 PRI’s uitgevoerd. Er werden in 2013 geen PRI-trainingen gehouden. Monitoring betreffende VIMmeldingen In Q3 en Q4 2013 is een managementrapportage VIMen op centraal en decentraal niveau opgesteld door bureau Kwaliteit en Veiligheid, (BK&V). Met de invoering van Release 5 zijn de mogelijkheden voor wat betreft het genereren van rapportages door de module Advanced Reports verbeterd. Een plan van eisen voor wat betreft de VIMrapportage op centraal en decentraal niveau is opgesteld, een offerte is inmiddels door TPSC uitgebracht. Intranetsite VMS-zorg Ten behoeve van Patiëntveiligheid is een Intranetsite VMS-zorg in gebruik, waar een veelheid aan informatie over Patiëntveiligheid en het landelijke VMSzorg programma is terug te vinden. In het najaar 2013 is een start gemaakt voor ADRZ jaarverslag 2013 | 115 Pagina 114

Pagina 116

Heeft u een lesmateriaal, onlinekat of digitale publicaties? Gebruik Online Touch: magazine naar een digitale publicatie omzetten.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication