Bijlage V Veiligheid wat betreft herontwerp en actualisatie van de VMSzorg site. De VMSzorg site wordt ingericht met actuele informatie inzake VIMen en het TPSC systeem. Protocolering met betrekking tot VIMen Protocollen met betrekking tot Patiëntveiligheid/VIMen zijn ondergebracht in het kwaliteitshandboek I-Prova op INTRANET en zijn als naslagwerkwerk digitaal 24/7 beschikbaar voor medewerkers/artsen. Tipkaarten De Tipkaart, waarop patiënten en bezoekers (eventueel ano - niem) tips of complimenten kunnen geven over de gang van zaken binnen het ziekenhuis, worden sinds de introductie in 2011 steeds vaker gebruikt. Maar liefst 192 mensen vulden in 2013 de kaart in. De meeste tips blijken van organisatorische en facilitaire aard. Voor wat betreft de verwerking van TIPkaarten is een procedure vastgesteld. Tipkaarten zijn verspreid op de afdelingen en poliklinieken. Op centrale plaatsen in alle locaties zijn eveneens TIPkaarten beschikbaar. IN alle locaties staan postbussen ten behoeve van TIPkaarten opgesteld. Een evaluatie TIPkaarten ADRZ 2013 is beschikbaar. Samenvatting • Het plan van aanpak ‘Beleid VIMen, ADRZ’ is in 2013 geac - tua liseerd; • VIMen is een structureel agendapunt op de afdelings - vergaderingen; • Per 31 december 2013 kan op 107, voornamelijk patiënt - gebonden locaties, een VIMmelding worden gedaan; • De mogelijkheden met betrekking tot het genereren van rapportages zijn met de invoering van Release 5 verbeterd door de mogelijkheid van de module Advanced Reports TPSC; • Voor wat betreft PRISMA-analyse werden in 2013 twee trainingen verzorgd, in totaal werden 31 VIMcie. leden/ mede werkers geschoold; • Met betrekking tot de Prospectieve Risico Inventarisaties werden in 2013 geen trainingen verzorgd. In 2013 werden 27 PRI’s uitgevoerd; • VIMcie.leden en gebruikers benaderen in toenemende mate de medewerker Patiëntveiligheid voor wat betreft support ten aanzien van het systeem. actieplan 2014 met betrekking tot VIMen. 1. E-learning VIM is een vast onderdeel van het introductie - programma van nieuwe medewerkers. 2. Afspraken met betrekking tot de doorlooptijd en afhan - de ling van VIMmeldingen worden organisatiebreed gehaald. 3. Maandelijks wordt een rapportage op centraal en decen - traal niveau gegenereerd ten behoeve van monitoring betreffende de voortgang van VIMmeldingen. 4. Verbeteracties worden SMART geformuleerd binnen het TPSC systeem. 5. In Q 2 2014 wordt het proces VIMen (melden/afhande - ling/TPSC systeem ) geëvalueerd. • Per 31 dec. 2013 zijn 40 VIMcie. actief; • Per 31 dec. 2013 VIMen alle klinische verpleeg/en behandelondersteunende afdelingen en wordt hierbij gebruik ge - maakt van het digitale TPSC systeem; • Uitrol van VIMen op de aanpalende poliklinieken is in 2013 gerealiseerd; op alle poliklinieken kan een VIMmelding worden gedaan; • Op het merendeel van de afdelingen wordt de vastge - stelde doorlooptijd/afhandeling (4-6 weken) van VIMmeldingen nog niet gehaald; • Voor wat betreft de afhandeling van VIMmeldingen zijn afspraken gemaakt tussen sector en afdelingmanagement betreffende het faciliteren van afdelingVIMcie; • Verbeteracties worden in toenemende mate vastgelegd binnen het TPSC systeem en gecommuniceerd op de af - deling; • In 2013 werden 422 verbeteracties geformuleerd; • Verbeteracties worden nog onvoldoende SMART geformu - leerd; • Een Release 5 van het TPSC werd in juli 2013 geïmple men - teerd; 116 | ADRZ jaarverslag 2013 7. Maandelijks wordt een training voor VIMcie. leden gehouden voor wat betreft gebruik Van het TPSC systeem. 6. VIMen is een vast onderdeel van de kwartaalrapportages van de afdeling/werkplek; 8. In 2014 vindt verdere uitrol plaats van PRISMA-scholing voor VIMcie. leden ten behoeve van calamiteiten en/of incident analyse. 9. In Q 1 2014 vindt een evaluatie plaats met betrekking tot de uitvoering van de PRI’s. 10. Afhankelijk van de uitkomsten Evaluatie PRI 2014 worden trainingen PRI georganiseerd. 11. Halfjaarlijks vindt er overleg plaats tussen BK&V met de voorzitters en/of afgevaardigden van afd. VIMcie. voor wat betreft het delen/uitwisselen van kennis/informatie omtrent het VIMen; 12. Vanaf 2014 wordt jaarlijks een centraal overzicht gemaakt van het risicoprofiel van incidenten op basis van uitgevoerde PRISMA analyses; 13. Herinrichting voor wat betreft de Intranetsite “VMS-Zorg” is per febr. 2014 gerealiseerd. Pagina 115

Pagina 117

Voor presentaties, online handleidingen en maandbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw vakbladen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication