de nieuwe vakgroep in december op een goede manier ingestoken. De raad bracht aan de RvT positief advies uit over de benoeming van Rinus van Riel tot interim-lid van de RvB. Advisering over herbenoeming van enkele leden van de RvT werd door de CR uitgesteld, omdat nadere afspraken over overleg en informatie wenselijk worden geacht. Hierover wordt begin 2014 nader gesproken. De RvB kreeg desgevraagd positief advies over het afstoten van het klinisch-chemisch laboratorium (en in het vervolg het inkopen van deze zorg). De patiëntenbelangen zijn afdoende veilig gesteld. Brieven met vragen, opmerkingen, suggesties en kritiek werden gestuurd over verplaatsing zorg oncologie, de resultaten van een motivatieonderzoek, de negatieve ontwik - keling van het aantal klachten, de kaderbrief 2014, de informatievoorziening aan de raad, de sanering van het geboortecentrum in Goes, de toename van patiënten die het ADRZ mijden, het voldoen aan kwaliteitsnormen. Naast mondeling overleg is het schriftelijk aandacht vragen voor onderwerpen een van de ‘wapens’ waarover de CR als orgaan van medezeggenschap beschikt. Uiteraard kregen ook de taken die in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) voor de CR zijn neergelegd, passende aandacht. Bijvoorbeeld begroting en jaarrekening. Waar nodig worden adviesaanvragen en het innemen van standpunten door een kleine werkgroep uit de raad voorbereid in de vorm van een preadvies. Samenwerking ziekenhuizen Met de Cliëntenraad van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen wer - den goede contacten onderhouden. Beide raden zitten op één lijn als het gaat om het verdiepen van de samenwerking tussen de ziekenhuizen in Zeeland. Daarover is bij de Raden van Bestuur en de Medische Stafverenigingen ook herhaaldelijk aan de bel getrokken. Even zag het ernaar uit dat de samen - werking in 2013 uitgebouwd zou worden. Aan het eind van het verslagjaar is die echter verder weg dan ooit. Dat komt vooral door verwikkelingen rond de cardiologische zorg. Bij de Medische Stafverenigingen lijkt geen draagvlak te zijn voor samenwerking. Er is eerder sprake van elkaar beconcurrerende maatschappen. Dit kan grote invloed hebben op de verdere ontwikkeling van de medisch specialistische zorg in Zeeland. De twee raden hebben afgesproken de contacten voort te zetten en elkaar over en weer te blijven informeren. Van een (nieuw) gezamenlijk initiatief om de samenwerking te bevorderen is, gegeven de situatie, afgezien. Gaandeweg is duidelijk geworden dat samenwerking op ziekenhuisgebied zich niet zal beperken tot Zeeland. Mede gelet op inwonertal ligt het in de toekomst voor de hand ADRZ jaarverslag 2013 | 21 dat over de provinciegrenzen heen gekeken moet worden. Zuidwest-Nederland lijkt daarbij een haalbare regio. Voor de CR blijft zorg zo dichtbij mogelijk een uitgangspunt, tenzij kwaliteit en kosten dat verhinderen. De gedachten hierover zullen in 2014 nader gestalte moeten krijgen. De raad gaat na of contacten gelegd moeten worden met cliëntenraden van andere ziekenhuizen buiten de provincie. Dat klemt temeer als steeds meer bovenprovinciale samenwerkingsvormen tot stand komen. Het is van groot belang dat het behartigen van de patiëntenbelangen vanuit de basis (ofwel de cliënten zelf) daarbij nadrukkelijk een plaats krijgt. Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstel - lingen (Wmcz) hebben alle organisaties die zorg leveren, zoals ook ziekenhuizen, een cliëntenraad. De benoeming van leden van de raad gebeurt door de Raad van Bestuur. De leden dienen de gemeenschappelijke belangen van cliënten van de zorginstelling te behartigen. De raad volgt de beleids - voorstellen, ontwikkelingen en veranderingen nauwlettend, met het oog op het welzijn van de cliënten. In zijn adviezen zet de raad het belang van de patiënt altijd voorop. Pagina 20

Pagina 22

Voor publicaties, online vakbladen en reisgidsen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw uitgaven.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication