3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Vergaderingen en overleggen Er werden tien plenaire vergaderingen van de raad gehouden. Twee ervan werden deels door de Raad van Bestuur (RvB) bijgewoond, twee deels door de RvB en een delegatie van de Raad van Toezicht (RvT). Het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris-penningmeester) vergaderde, ter voorbereiding van de plenaire vergaderingen, viermaal met de RvB. Dit is halverwege het jaar ingesteld, teneinde de informatie - voorziening te verbeteren. Het dagelijks bestuur sprak eenmaal met een delegatie van de RvT over VMS-zorg en het verscherpte toezicht IGZ. Tweemaal vond een ontmoeting plaats met de Ondernemingsraad en met de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Ook met het bestuur van de Medische Stafvereniging (MSV) vergaderde de raad tweemaal. Behalve de bovengenoemde vergaderingen namen leden van de raad deel aan een groot aantal interne overleggen; de meeste op verzoek van de CR belegd. Zoals met Bestevaer, de nieuwe organisatie voor facilitaire diensten, het bureau kwaliteit en veiligheid, de klachtenfunctionaris, coördinator huisartsen. Deelgenomen werd aan acht veiligheidsrondes, waarbij steeds met name de positie van de patiënten door het CR-lid onder de loep werd genomen. Leden van de raad waren aanwezig bij de opening van de POS-poli in locatie Vlissingen. Voorzitter John Jansen vertegenwoordigt de CR in de werk - groep organisatieverbetering. Rinus Antonisse is lid van de taakgroep VMS-zorg. Ria de la Haye heeft zitting in de klachtencommissie en Ank Buizer treedt op als contactpersoon naar de VAR. In de werkgroep nieuwbouw op Walcheren hebben John Jansen en Jan Sanders zitting. John Jansen, Ko Weber, Jan Sanders en Ria de la Haye namen deel aan Audit en overleg over gastvrije zorg met sterren. Het ADRZ kreeg er (weer) drie. De raad beraadt zich over verdere deelname aan dit landelijke project. Ank Buizer is afgevaardigde in de werkgroep ter voorbereiding van een medewerkers tevredenheidsonderzoek en Ria de la Haye zit in de jury voor de nieuwe VMS-zorgprijs van het ADRZ. Secretaris-penningmeester Veel overlegmomenten waren er ook met externe belang - hebbenden. Onder meer met de klankbordgroep ziekenhuizen van stichting Klaverblad Zeeland, de klankbordgroep ziekenhuis van de provincie Zeeland, de Cliëntenraad van het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut, de Cliëntenraad Regio - naal Geestelijk Gezondheidscentrum Zeeuws-Vlaanderen. De directie van samenwerkingsverband Esperanz, informeerde de CR over het onderzoek naar de toekomstige oncologische zorg in zuidwest Nederland. Een delegatie van zorgverzekeraar CZ gaf een toelichting op de komende regiovisie voor Zeeland en West-Brabant van CZ. Diverse activiteiten en advisering Leden van de CR waren in de locatie Goes aanwezig op de Open 20 | ADRZ jaarverslag 2013 Dag van de Zorg, op 16 maart. Er was een speciale folder beschikbaar en als attentie een reflectorbandje met logo van het ADRZ. Bezoekers van de stand konden reageren op enkele stellingen over de positie van de patiënten en het vertrouwen in het ziekenhuis. Ontwikkelingen binnen het ADRZ leidden ertoe dat de raad enkele malen in brieven op niet mis te verstane wijze aan de Raad van Bestuur zijn grote zorgen kenbaar maakte over het niet halen van een accreditatie voor het veiligheid manage - ment systeem en het instellen van verscherpt toezicht door de IGZ. De CR deed een aantal suggesties aan de hand om de gerezen problematiek daadkrachtig aan te pakken. Met een team van de IGZ werd tweemaal gesproken over de situatie in het ADRZ. Zelf belegde de raad twee extra bijeenkomsten teneinde een eigen visie op kwaliteit en veiligheid te formuleren. Dit stuk, Vanzelfsprekend: Voorrang voor Veiligheid, werd in november vastgesteld, tegelijk met het werkplan voor 2014 (waarin verbetering van de externe communicatie prioriteit krijgt). Leden van de raad woonden bijeenkomsten over VMS-zorg bij en de secretaris verzorgde een presentatie in Vlissingen over patiëntveiligheid en kwaliteit voor medewerkers van de poliklinieken Ook baarde de situatie rond de cardiologische zorg grote zorgen. Eind 2012 werd de vakgroep cardiologie onder toezicht gesteld van de vakgroep Cardiologie van het Amphia ziekenhuis. De RvB besloot de samenwerking met de cardio - logen te beëindigen en toe te werken naar formeren van een geheel nieuwe vakgroep. Over de cardiologische zorg sprak de CR diverse malen met de RvB, de Stichting Hartpatiënten Nederland en het interim-afdelingshoofd cardiologie. De wijze waarop de patiënten geïnformeerd werden over de ontwik - kelingen vond de CR ontoereikend. Wel is de presentatie van Pagina 19

Pagina 21

Scoor meer met een webshop in uw drukwerk. Velen gingen u voor en publiceerden archief online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication