Commissies De Ondernemingsraad kiest voor het werken in commissies. Er zijn vier commissies ingesteld: de commissie Rechtspositie, de commissie ARBO, de commissie Financiën en de commissie Public Relations. Ieder OR-lid heeft zitting in één of meer commissies. Adviesaanvragen De Ondernemingsraad heeft in 2013 de volgende adviesaan - vragen behandeld: • Verzelfstandiging KCL ( nog in behandeling) • Herbenoeming Raad van Toezicht Instemmingsverzoeken De Ondernemingsraad heeft in 2013 de volgende instem - mings verzoeken behandeld: • Uitrol Verzuimbeleid 2013 - 2016 • Consignatiedienst MID • Werving- en selectiebeleid • Digitalisering loonstroken • Diensttijden AOA Initiatiefvoorstel De Ondernemingsraad heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de benoeming van een ombudsfunctionaris. Dit voorstel is gehonoreerd. Scholing Ondernemingsraad In april en in november 2014 hebben de leden van de Onder - nemingsraad een tweedaagse training gevolgd, waarin diverse thema’s werden behandeld, zoals werkwijze en structuur van de ondernemingsraad, teamontwikkeling, vergader technieken, debatteren, CAO-uitleg. Visie Ondernemingsraad Het ADRZ heeft goede mogelijkheden (positie, producten) en investeert in de kwaliteit van de interne organisatie. De ondernemingsraad blijft de ontwikkelingen kritisch volgen. Het personeel is betrokken bij het eigen werk, maar is te weinig betrokken bij de organisatie. Dit staat in 2013 hoog op de agenda. De ondernemingsraad ziet samenwerkingsmogelijkheden met andere zorgaanbieders, mits er een duidelijk voordeel is voor de organisatie en/of het personeel. Speerpunten Voor deze zittingsperiode heeft de Ondernemingsraad vijf speerpunten geformuleerd: Kwaliteit management De ondernemingsraad wil de kwaliteit van het management verbeteren. ADRZ jaarverslag 2013 | 23 Vermijden ad hoc beleid, ontwikkelen speerpunten middel - lange termijn. De ondernemingsraad wil een bijdrage leveren aan het ont - wikkelen van een middellangetermijnvisie. Angstcultuur De ondernemingsraad wil een draagvlak verwerven voor cul - tuurverandering. Opleidingen De ondernemingsraad wil dat de middelen die beschikbaar zijn voor opleidingen optimaal gebruikt worden. De Onder - nemings raad pleit voor opleidingsjaarplannen per team. Duurzaam personeelsbeleid Het is belangrijk dat instroom, doorstroom en uitstroom zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. De Onder - nemingsraad wil bijdragen aan optimaal personeelsbeleid. Pagina 22

Pagina 24

Voor vaktijdschriften, online gebruiksaanwijzingen en uitgaves zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw boeken.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication