3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.7. Vereniging Medische Staf Het doel van de Vereniging Medische Staf kan worden omschreven als het bevorderen van een kwalitatief goede medisch spe cialistische zorg aan patiënten en het behartigen van de functionele belangen van de in die ziekenhuizen werkzame medisch specialisten. Deze algemene doelstelling wordt periodiek vertaald naar concrete doelen en acties via het uitbrengen van een Medisch Beleidsplan (2010-2013). vergaderingen, in juli (twee) respectievelijk september, zijn omgezet in een gezamenlijke vergadering van staf en hoger management, genoemd Breed Tactisch Overleg. Regelmatig vindt na de kernstafvergadering nog een naprogramma plaats rondom een thema waar men uitgebreider op wil in gaan dan in een kernstafvergadering mogelijk is. Het stafbestuur. Op de foto ontbreekt de heer Kunst. Samenstelling van het stafbestuur Het stafbestuur Vereniging Medische Staf ADRZ bestond in 2013 uit: • J. Rombout, KNO-arts - voorzitter; • A.C.J. van den Hoek, orthopeed– vice-voorzitter; • A.J. Mulder, anesthesioloog – penningmeester (tot 1.1.2014); • Mw. A. Ruitenberg, neuroloog – algemeen lid; • D.P. Verbiest, internist-intensivist – algemeen lid; • E.J.A. Gerritsen, kinderarts – algemeen lid (tot 1.1.2014); • P.W.A. Kunst, algemeen lid, vanaf september. In 2013 heeft de stafvereniging twee keer regulier plenair vergaderd en een keer extra. Daarnaast is zeventien keer in kernstafverband vergaderd. Drie reguliere, geplande kernstaf - 24 | ADRZ jaarverslag 2013 Interne ontwikkelingen / contacten 1. Eén doelstelling van de Vereniging Medische Staf voor 2013 was dat alle leden van de stafvereniging in 2012 of 2013 een functio neringsgesprek volgens de IFMS-methodiek zouden heb ben gevoerd. Deze doelstelling is gehaald. 2. De stafleden laken in een themavergadering op 26 maart het gebrek aan tijdige betrokkenheid bij de ontwikkeling én de besluitvorming van belangrijke plannen, zoals het beddenplan, de aanvullende begrotingsmaatregelen 2013 en de beoordeling van het functioneren van teamleiders en afdelingshoofden. 3. Afgesproken wordt dat voor belangrijke besluiten rekening gehouden zal worden met een doorlooptijd van minimaal 6 weken, zodat de reguliere besluitvormingsprocedure in de kernstaf gevolgd kan worden. Pagina 23

Pagina 25

Voor folders, online whitepapers en drukwerk zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw vaktijdschriften.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication