4. Vanaf het voorjaar gaat een kopgroep, waarin de staf breed vertegenwoordigd is, aan de slag met het opstellen van een visie voor het ADRZ voor de komende 5 tot 10 jaar. In juni zal het product van de kopgroep klaar moeten zijn, waarna dit concept in de tweede schil wordt getoetst op reali - teitsgehalte. Vervolgens moet ook de stap naar buiten worden gezet en gaat met de externe belanghebbenden de discussie gevoerd worden over deze conceptvisie. Door omstandigheden loopt het traject in de zomer ernstige vertraging op en ziet de eerste versie, die bedoeld is om de interne discussie mee te starten, in 2013 niet het levenslicht. c. Er worden samenwerkingsafspraken getekend tussen ADRZ en Emergis aangaande somatische en psychische comor - biditeit; medisch microbioloog van het ADRZ treedt toe tot de maat - schap Medische Microbiologie West Brabant en verzorgt van daaruit de medisch microbiologische functie voor het ADRZ; d. ADRZ sluit een contract af met Zeeland Care B.V. voor de achterwachtfunctie 5. Het jaar 2013 staat volledig in het teken van verbetering van Kwaliteit & Veiligheid en Financiën. Het project VMS-zorg staat prominent op de agenda van alle gremia, dus ook bij de stafvereniging. Vanaf het voorjaar is het een vast agendapunt in elke stafvergadering. Twee stafleden zijn lid van de speciaal opgerichte Task Force VMS. Andere stafleden manifesteren zich als themacoördinator. Vanuit het staf - bestuur wordt de opschoning en verbetering van gebruiks - vriendelijkheid van het protocollensysteem iProva flink aangejaagd. Eind 2013 besluit het stafbestuur dat stafleden net als alle andere medewerkers in de directe patiëntenzorg een viertal E-learnings moeten afleggen rondom VMS-zorg. De drie verplichte modules zijn ‘Pijn’, ‘Kwetsbare ouderen’ en ‘VIM’. De vierde module kiest elke vakgroep zelf. 6. Het verbeteren van de financiële positie gebeurt o.a. via het programma DOT en bronregistratie. Een tweetal geman - dateerde stafleden verzorgt elke kernstafvergadering een update en zijn de liaison officers tussen de staf en Finance & Control. Naar het einde van het jaar toe worden ook weer DOT-weg werkavonden georganiseerd. Er worden door de organisatie meerdere acties ondernomen - met wisselend succes – om de registratie bij de bron te verbeteren. De staf pleit voor het instellen van dedicated DOT-secretaresses, mensen die de specifieke processen van de afdeling kennen en de dokters derhalve het best kunnen bijstaan met hun registratiewerkzaamheden. 7. Geconcludeerd wordt dat de link tussen de staf, het stafbestuur en het sectormanagement verstevigd dient te worden. Vanaf eind 2013 vergaderen RvB en MT niet meer apart maar in aanwezigheid van de voorzitter en vicevoorzitter samen in het zogeheten Executief Team (ET). Vanuit dit ET vindt elke kernstafvergadering ‘live’ terug - koppeling plaats door diverse ET-leden. Zo krijgt de Vereni - ging Medische Stafinformatie uit de eerste hand. Externe ontwikkelingen / contacten 1. In het kader van samenwerking met andere zorgaanbieders is het volgende te melden: a. Onderzocht wordt in welke vorm het laboratorium voor Klinische Chemie van het ADRZ en het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen gaan samenwerken; b. Ook de lab-wereld, maar dan de medische microbiologie: de 2. Op 19 juni vindt de jaarlijkse bijeenkomst staf-huisartsen plaats. Dit keer vaart men uit op de boot ‘De onrust’. 3. Stafvoorzitter en staf vice-voorzitter spreken voor de tweede keer tijdens een diner met hun counterparts in de Lievens - berg en het Franciscus Ziekenhuis. Daarnaast vindt er meerjaarlijks regulier overleg plaats met de collega’s in ZorgSaam Terneuzen. Veel maatschappen/vakgroepen zijn ook op disciplinair niveau bezig om regionale samen - werking verder vorm te geven. 4. Op initiatief van het ZRTI komt de oprichter van het NoordHollandse oncologische samenwerkingsverband Esperanz, internist van Bochove, naar Zeeland. De staven in de Zeeuwse en West-Brabantse ziekenhuizen zijn enthousiast over het concept en medio 2013 vindt een haalbaar - heidsonderzoek plaats naar de mogelijkheid van het oprichten van Esperanz ZuidWest NL. Groot is de teleur - stelling in het ADRZ als de West-Brabantse ziekenhuizen aangeven niet verder te willen gaan op deze weg. Nu moet er een andere manier worden bedacht om de toenemende kwaliteitseisen in de oncologische zorg het hoofd te bieden. Verenigingswerkzaamheden 1. De aanpassing van de nieuwe, door de Orde ontwikkelde model-toelatingsovereenkomst (TO) is een langdurig tra - ject. Stafleden gingen in 2012 niet akkoord met de versie die het ADRZ hen had voorgelegd. Pas eind 2013 wordt door de werkgroep uit de staf een gewijzigde versie aan de RvB voorgelegd ter toetsing op juridische en fiscale aspecten. Het lukt niet om voor het einde van het verslagjaar deze nieuwe versie aan de stafleden te sturen, waarmee er een risico ontstaat voor een naheffing door de Belastingdienst. Stafleden tekenen daarom eind 2013 alsnog de model TO onder de toezegging van de RvB dat deze versie zo snel mogelijk wordt vervangen door de TO-versie die de staf heeft aangeleverd, onder voorwaarde dat die versie juridisch en fiscaal deugt. 2. Op 23 april stuurt het Vereniging Medische Staf een persbericht uit vanwege de aanhoudende stroom negatieve aandacht in de media. Kern van dit persbericht: de kwaliteit van de medische zorg in het ADRZ is goed, maakt u zich daarover niet ongerust. Dit persbericht kan rekenen op adhesie betuigingen, maar zoals verwacht, ook op zure reacties. 3. De stafvoorzitter organiseert twee lunch-informatiebijeen - ADRZ jaarverslag 2013 | 25 Pagina 24

Pagina 26

Voor weekbladen, online onderwijsmagazines en nieuwsbrieven zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw PDF-en.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication