3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.8 Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VAR) Een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) is een adviescollege van verpleegkundige en verzorgende beroeps - beoefenaren, voor directies en raden van bestuur van instel - lingen voor de gezondheidszorg. De adviezen die de VAR van het ADRZ uitbrengt, houden verband met de patiëntenzorg en de werkzaamheden van de verpleegkundigen en verzorgenden binnen het ziekenhuis. Ook hebben ze betrekking op de inhoudelijke aspecten van de werkzaamheden. De VAR geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. In het eerste geval vraagt de Raad van Bestuur de VAR om advies over een onderwerp. In het tweede geval neemt de VAR zelf het initiatief de Raad van Bestuur over een onderwerp te adviseren. Een officieel advies wordt altijd schriftelijk gegeven. Daarnaast kan er ook mondelinge advisering plaatsvinden. Samenstelling De VAR bestaat uit negen afgevaardigde leden uit de verpleeg - kundige en verzorgende diensten van het ADRZ. De afge vaar - dig den kiezen uit hun midden het Dagelijks Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een vice-voorzitter. In 2013 heeft een wisseling plaatsgevonden in de bezetting. Eén lid kon geen tijd meer krijgen van haar leidinggevende en stopte daarom na de laatste vergadering van 2012. De termijn van drie jaar was medio 2013 voorbij. Twee leden, onder wie voorzitter Nicole de Jager, wilden niet voor een volgende termijn verdergaan. Na berichten in het De Ruyters Journaal en gesprekken zijn twee nieuwe leden gevonden. Zodoende bestaat de VAR nu uit acht leden. Dagelijks bestuur Nicole de Jager, IC/CCU verpleegkundige, was het eerste half - jaar van 2013 voorzitter, Nelleke Peeters, Afdeling Dagver - pleging, was het eerste halfjaar van 2013 vice-voorzitter en is daarna voorzitter van de VAR geworden. Peter Westerduin, IC/CCU verpleegkundige, is het tweede halfjaar vice-voorzitter geworden. Dagelijks bestuur Michael Richard SEH verpleegkundige Rita Huijgens Everdina Wisse Leden Nicole Kole-Reijnhoud Leerling en in 2013 gediplomeerd verpleegkundige niveau 4 Longverpleegkundige Petra Pattianakotta AOA Verpleegkundige Emma de Ridder Verpleegkundige afdeling Neurologie Kaakchirurgie WIS verpleegkundige, medio 2013 gestopt na een termijn van drie jaar Heleen Oerlemans- Verpleegkundige polikliniek Wondergem Interne overlegmomenten Het dagelijks bestuur (DB) vergaderde twaalf keer, waarvan zes keer met de Raad van Bestuur en zes keer met bestuurs - secretaris. Het DB van de VAR heeft vier keer overleg gehad met het DB van de Ondernemingsraad. Onderwerpen waren onrust, finan - ciële situatie ADRZ, wisseling leidinggevenden, vernauwing ORbeeld door afsplitsing Bestevaer en werkgebieden OR en VAR. De VAR vergaderde elf keer In de VAR-vergaderingen is met de volgende personen gespro - ken (en daarbij een greep uit de onderwerpen die besproken werden): • Met de Raad van Bestuur samen met een afvaardiging van 28 | ADRZ jaarverslag 2013 Pagina 27

Pagina 29

Interactieve eboek, deze presentatie of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van e-uitgaves.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication