• Met de voorzitter van de Vereniging Medisch Specialisten, dhr. Rombout, is drie keer overleg geweest over zaken als protocollen, bejegening en samenwerking verpleegkundigen en specialisten, beddenhuis, MFO’s. Raad van Toezicht, mw. van Montfrans en mw. Harwijnen, is twee keer gesproken over actuele ADRZ-zaken als positie ADRZ, cultuurverandering, beddenhuis met acute en plan - bare zorg , logistieke patiëntenstromen, maatschap cardio - logie, registratie van verrichtingen wordt beter, Communi - catie in media, Tijdelijke contracten, iDocument en BIG regi stratie. • Met vice-voorzitter dhr. van der Hoek is gesproken over Koers ADRZ VMS-zorg. • Met de sectorhoofden Beschouwend, Snijdend en Medische Ondersteuning is twee keer overleg geweest over de organi - satie, capaciteit beddenhuis en OK planning, problematiek cardiologie, • Gesprek met Henk Handlogten, sectorhoofd Medische ondersteuning. Gesproken werd over TOPPP, organisatie en opnameplanning over twee locaties. Electieve verrichtingen Vlissingen/Goes/Zierikzee. Poliklinieken, front- en backoffice. Wat kan VAR betekenen? Doorontwikkelen op werkvloer, hierin teams met taken. Samenwerking Klinisch Chemisch laboratorium met Dordrecht. Pathologie samen met Terneuzen Samenwerking MMI met West-Brabant. afdelingen, beëindiging tijdelijke contracten, landelijke ontwikkelingen, functie MAKker, dienst-/werkopdracht. • Gesprek met Friedo de Valk over de nieuwbouw op Walcheren. Punten die besproken werden: stand van zaken, plan, uitvoering, financieel, opening. Ontwerp voor buiten - kant en inhoud zijn bekend, inrichting volgt met alle disciplines. • Met het hoofd PO&O, dhr. Achten, is een keer overleg geweest over het jaarrooster het gebruik van jaaruren - systematiek, evaluatie afdelingshoofden en invulling team - leiderfunctie. • Met de heer Hommel over VMS-Zorg, over de oprichting van de MFO’s, het Bureau Kwaliteit en Veiligheid, veiligheids - rondes, Audits en de rol die de VAR kan vervullen. • Met Annemarie van ’t Veen, ADRZ 2.0, werd gesproken over VMS-zorg, de monitoring en borging, Audits, PRI’s, rol VAR in Task Force. communicatie verbetering, werkdruk op • Gesprek met Hans van der Linde en Monique Schipper (afdeling opleidingen), over strategische personeelsplanning Functiehuis van VenVN Zorgfunctie in de toekomst, VMS zorgmodules voor het leerhuis, hoe om te gaan met negatieve bejegening, vergroot je invloed, klantgerichtheid / bejegening. • Gesprek met Hans van der Linde, afdeling Opleidingen, over kwaliteitsregister; een ontwikkelprofiel per medewerker. Organisatie symposium strategische personeelsplanning mei / juni 2014. • Task Force VMS zorg; vanaf begin juli maakt VAR deel uit van de Task Force. Bij alle punten die besproken werden, zijn de effecten, uitwerking en controle op de werkvloer vertaald binnen deze werkgroep. • IGZ gesprekken. De VAR kan en moet zich profileren in deze tijden, bijvoorbeeld op alle punten die de IGZ benoemt in de verslagen zoals medicatie-, apparatuur- en materiaal - verantwoordelijkheid, maar ook op het registreren van de VMS-thema’s. • Werkgroep verpleegkundig dossier; te komen tot een eenduidig dossier in de verpleegkundige zorg. • Presentatie VAR op teamoverleg van Gynaecologie en Kinder - afdeling. Themagroepen In 2013 is de VAR overgestapt op themagroepen. Indien een bepaald thema moet worden uitgezocht en uitgewerkt, dan wordt dit door een aantal leden aangepakt. Onderwerpen waren: • PR: bijhouden van intranet, schrijven en rondsturen nieuws - brief of stukjes in het De Ruyter Journaal, het bijwerken van de VAR-presentatie, het zoeken naar contactpersonen op afdelingen. • Symposium 2013; organisatie, draaiboek. • Meteo: wat wordt er gedaan met de uitkomsten van het on - der zoek? • Werkgroep iDocument / iProva; deelname in de werkgroep om te komen tot een goed functionerend document kwaliteitssysteem. • Met mevrouw Buijze, Cliëntenraad, is twee keer gesproken. Cliëntenraad (CR) wil een actieve rol, wil weten wat er speelt, meelopen met veiligheidsrondes, is graag betrokken. Wis - selingen management, samenwerking ZorgSaam, patiënten - participatie. • Met Anita van Tuyl, (functioneel beheerder VIM), werd een keer overlegd over het VIMmen, VIM-commissies en het aantal en soort meldingen. • Gesprek met Sjors van Lieshout (project Acute Zorg) over wat het project inhoudt en de cultuurverandering binnen de acute as. • Verpleegkundige visie ADRZ, hiervoor is een concept geschreven waarin de nieuwe beroepsprofielen van VenVN zijn meegenomen. Het wachten is op goedkeuring van het ministerie op dit onderwerp. In 2014 volgt meer duidelijkheid zodat de visie kan worden afgerond. • Dagindeling / personeelsbezetting, te komen tot een advies over een ideale verpleegafdeling. Externe overlegmomenten • VenVN netwerkdag. • HZ Beroepsveldenoverleg. Doelstelling is contact en overleg van de opleidingsstageplekken. ADRZ jaarverslag 2013 | 29 Pagina 28

Pagina 30

Heeft u een lesmateriaal, online publisher of digitale club bladen? Gebruik Online Touch: onderwijscatalogus bladerbaar maken.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication