3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Activiteiten • In het kader van de dag van de verpleging (12 mei) heeft de VAR een symposium georganiseerd met als titel Zorg goed voor jezelf, dan zorg je goed voor een ander. Onderwerpen waren arbeidsmarkt, taakverschuiving, nieuwe beroeps - profielen, consequenties complexere zorg en BIG-registratie. • De VAR was op de dagen voor nieuwe medewerkers (georganiseerd door PO&O) vertegenwoordigd door een of twee leden. • Enquête over medicatiehoudbaarheid en VIMmen in het kader van VMS-zorg werd gehouden onder alle VAR-leden en contactpersonen. De uitkomst werd gedeeld in de Task Force en teruggekoppeld binnen de VAR. Advisering / onderwerpen • Intentieverklaring Klinisch Chemisch Laboratorium, • iDocument (ongevraagd advies), • Herbenoeming leden Raad van Toezicht. Scholing • De VAR heeft twee keer scholing gehad van Agnes Roks over hoe een advies te schrijven en welke rol de VAR kan spelen in het ADRZ en hoe de VAR die rol wil invullen. Speerpunten 2014 1. VMS Zorg/Task Force Doel: Dit jaar zal de deelname aan de Task Force weer gericht zijn op het vertegenwoordigen van de werkvloer. Tijdpad: zolang de Task Force blijft bestaan. Na opheffen Task Force deelname VAR aan Bureau Kwaliteit en Veiligheid. Doel: De thema’s en pijlers van VMS-zorg houden de aandacht van de VAR door het houden van enquêtes en andere acties om zodoende de continuïteit gewaar borgd te houden. Tijdpad: Geheel 2014. 2. iDocument Doel: Het protocollensysteem wordt heringedeeld en hier levert de VAR een aandeel in. Eind 2014 moet het voor iedereen in huis (niet alleen de zorg) een goed werkend systeem zijn. De VAR is vertegenwoordigd in de nog aan te stellen protocollen commissie. Tijdpad: geheel 2014. 3. Patiëntenparticipatie (met Cliëntenraad) Doel: Zoals genoemd in het VMS-zorgbeleidsplan (punt 11.2) wordt een plan van aanpak geschreven samen met de Cliëntenraad en de afdeling Communicatie over de patiëntenparticipatie voor het verbeteren en uit - breiden van de patiënteninformatie en het verbeteren van de patiëntveiligheid. Tijdpad: Plan van aanpak afronding Q2, verdere uitwerking geheel 2014. 30 | ADRZ jaarverslag 2013 4. Symposium (met afdeling Opleidingen) Doel: De Var is gevraagd door afdeling Opleidingen om samen een symposium te organiseren over strate gische per - soneelsplanning en nieuwe functies in de zorg. Tijdpad: Het symposium zal eind mei / begin juni (mogelijk eerder) gehouden worden. Afronding Q2. acties hier - uit volgend geheel 2014. 5. Netwerk VAR via IGZ en VenVN Doel: Op 6 februari is een eerste bijeenkomst georganiseerd door IGZ voor VAR in Nederland, hier zal de VAR aan deelnemen. Tijdpad: Q1, acties hieruit volgend geheel 2014. Bijeenkomsten van VenVN zullen door VARleden bezocht worden. Mogelijk komen uit deze bijeenkomsten nieuwe punten naar voren voor 2014. Tijdpad: Geheel 2014. 6. Ideale Verpleegafdeling Doel: Dit jaar krijgt dit onderwerp een vervolg door eerst de afdelingsleiding te informeren en daardoor een betere medewerking te krijgen om hierover een standpunt in te nemen. Tijdpad: Inventarisatie Q1, uitwerking Q2 en Q3. 7. Verpleegkundig Dossier Doel: Deelname in een nog te vormen ADRZ-brede werkgroep moet tot een eenduidig verpleegkundig dossier leiden met als einddoel een EPD. Tijdpad: Aanstelling werkgroep Q1, uitwerking afhankelijk doelstelling werkgroep. 8. Verpleegkundige Visie Doel: Deze visie is al in ontwikkeling, echter door landelijke veranderingen in het Verpleegkundig Beroepsprofiel hoopt de VAR dit in 2014 af te ronden. Tijdpad: Gereed uiterlijk Q4. 9. Meteo Doel: Voorbereiding Meteo 2015, meedenken in de werk - groep. Tijdspad: Q4. 10. Scholing VAR-leden Doel: Een vervolg op scholing van 2013 om de ontwikkeling van de VAR verder gestalte te geven, in samenwerking met afdeling Opleidingen en een scholing met een extern bureau. Tijdpad: Scholing met Opleidingen Q1 of Q2, scholing met extern bureau Q4. 11. Nieuwbouw Doel: Nieuwe ontwikkelingen over de nieuwbouw verwacht de VAR dit jaar te bespreken. Tijdpad: Geheel 2014. Pagina 29

Pagina 31

Voor edities, online mailings en catalogi zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw sportbladen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication