4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 MEERJARENBELEID Het meerjarenbeleid van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is vastgelegd in het ziekenhuisbeleidsplan, dat op zijn beurt is gebaseerd op het medisch beleidsplan. Dat laatste plan beschrijft in grote lijnen de medische doelstellingen op lange termijn vanuit het perspectief van de Vereniging Medische Staf. Ook een goede samenwerking met andere zorgverleners wordt hierbij expliciet gemaakt (Zorg in beweging, Medisch Beleidsplan 2010 – 2013). Het ziekenhuisbeleidsplan bevat naast medische ook organisatorische doelen die betrekking hebben op aspecten als veiligheid, kwaliteit, service en gastvrijheid (Ziekenhuisbeleidsplan ADRZ 2010 – 2014). De belangrijkste speerpunten uit het meerjarenbeleid worden hier benoemd. De missie van het ADRZ is patiënten een breed pakket medisch specialistische zorg te bieden. De patiënt krijgt een snelle diagnose en behandeling. De omgang met patiënten en bezoekers kenmerkt zich door kwaliteit, veiligheid, zelfstandig - heid, vertrouwen en gastvrijheid. Het ADRZ is een uitstekend, gastvrij en veilig multi-locatie ziekenhuis dat werkt aan uitbreiding en verdieping van de Medisch Specialistische zorg en specialisten en dat medewerkers een uitdagende, veilige en vriendelijke werkomgeving biedt. Personeel Het ADRZ wil bovenstaand strategisch doel bereiken met de volgende kernwaarden voor alle medewerkers: 1. Je werkt hier met passie en ambitie; 2. We werken aan duurzame relaties vanuit vertrouwen en respect; 3. We nemen initiatief, we zijn ondernemend en we nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen; 4. Je werkt samen en deelt je kennis met collega’s. en met deze kerncompetenties van leidinggevenden: 1. Plannen en organiseren; 2. Besluitvaardigheid; 3. Voortgangsbewaking; 4. Overtuigingskracht; 5. Samenwerken. Certificaat VMS-zorg en Verscherpt Toezicht Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) concludeerde in januari 2013 op basis van een Audit dat het ADRZ nog flinke stappen moest maken om in aanmerking te kunnen komen voor het certificaat Veiligheidsmanagement - systeem (VMS). Het VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zette in juli 2013 extra druk op het ADRZ om alsnog het certificaat te behalen. De IGZ stelde het ziekenhuis onder verscherpt toezicht tot het ziekenhuis aan alle voorwaarden zou voldoen. De Raad van Bestuur zag in het besluit een verdere aansporing om in versneld tempo werk te maken van het VMS-zorgprogramma. Na het NIAZ wees ook de Inspectie het ADRZ met name op bewustzijn, cultuur en structuur op het gebied van de veiligheid. Op die aspecten schoot het ziekenhuis volgens de IGZ nog tekort. De inspectie noemde daarnaast een aantal verbeterpunten waar het ADRZ in versneld tempo aan moest voldoen. Het ging daarbij om een aantal thema’s uit het VMSzorgprogramma, zoals pijnbestrijding, observatie bij delier en de zorg voor ondervoede patiënten. Dat het ADRZ het certificaat niet kreeg, leidde direct tot een sterke intensivering van de inspanningen op het gebied van veiligheidsbewustwording. Het ADRZ had het thema veiligheid eind 2012 al als een van de speerpunten voor 2013 benoemd. Dat kwam het gehele jaar 2013 tot uitdrukking door tal van maatregelen, bijeenkomsten en communicatiecampagnes. Elke maand zijn diverse personeelsbijeenkomsten gewijd aan bewustwording, registratie en evaluatie van veiligheids - aspecten. Telkens stond een nieuw veiligheidsthema centraal. Teams bezochten afdelingen om de VMS-thema’s te bespreken. Tijdens bijzondere bijeenkomsten over patiëntveiligheid deelden medewerkers van het ADRZ best practices met elkaar. Een speciale Task Force van het ADRZ begeleidde het proces waarin werd toegewerkt naar bewustwording, verbetering van processen en versterking van de vereiste cultuur. Op 20 december heeft het ADRZ een zelfevaluatierapport gestuurd naar het NIAZ, op basis waarvan het instituut bepaalde of voldoende voorwaarden aanwezig acht voor een nieuwe Audit in februari 2014. Cardiologie De Raad van Bestuur stelde eind december 2012 de cardio - logen van het ADRZ voor acht maanden onder supervisie van de cardiologen van het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout. Dat gebeurde op advies van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). In de tussentijd werd hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuwe vakgroep. Per 1 september 2013 is die van start gegaan. De nieuwe vakgroep bestaat uit twee cardiologen die reeds in het ADRZ werkzaam waren: de heren Walpot en Vermeiren. In december kondigde de heer Vermeiren zijn vertrek aan. Zes nieuwe cardiologen vullen de vakgroep aan. De vakgroep heeft zich op 17 december in Goes tijdens een inloopavond gepresenteerd aan patiënten en andere belangstellenden. ADRZ jaarverslag 2013 | 31 Pagina 30

Pagina 32

Interactieve digi-whitepaper, deze club blad of vaktijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online uitgeven van digi uitgaves.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication