4 Beleid, inspanningen en prestaties • Het ziekenhuis is in het bezit van het Vaatkeurmerk van de Vereniging van Vaatpatiënten van de Hart- en Vaatgroep voor perifeer arterieel vaatlijden en spataderzorg. Darm-Leverartsen en de Nederlandse Internisten Vereniging erkend als een van de 40 Hepatitis Behandelcentra in Neder - land. • De Kinderafdeling is in het bezit van de Bronzen Smiley, een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders van de Stichting Kind en Ziekenhuis. • De zorg voor patiënten met het Obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS) is in het bezit van vijf Nederlandse Apneuvereniging. sterren van de • Gastvrijheidszorg met sterren is een waarderingssysteem voor de Nederlandse zorginstellingen, met als doel de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten te verbeteren. Het ADRZ heeft een derde ster toebedeeld gekregen; vijf sterren is het maximum. De voedselveiligheid voldoet aan de HACCP-eisen. • De afdelingen Opleidingen is erkend om het praktijkdeel van een aantal opleidingen te mogen verzorgen. Kwaliteitsbeleid 2013 en de belangrijkste resultaten Kwaliteitsbeleid en verscherpt toezicht Per 12 juli 2013 werd het ziekenhuis onder verscherpt toezicht van de IGZ gesteld op basis van de bevindingen van het inspectieonderzoek naar de voortgang van de implementatie van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en analyse van de uitkomsten van de kwaliteitsindicatoren van de Basisset ziekenhuizen 2012 en eerdere jaren. Op 25 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van het accredi - tatiebesluit van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) om op basis van de bevindingen tijdens het accreditatiebezoek van 30-31 oktober en 1 november 2012, de VMS-accreditatie niet toe te kennen. Belangrijkste over - wegingen waren dat tenminste de helft van de veilig - heidsthema’s onvoldoende ingevoerd was en dat er te weinig sprake was van veiligheidsbewustzijn en –cultuur en dat verantwoordelijkheden ten aanzien van kwaliteit en (patiënt)veiligheid te weinig waren toegewezen en opgepakt. Mede door deze beide externe beoordelingen zijn kwaliteit en (patiënt)veiligheid nog dominanter op de agenda komen te staan en heeft een projectorganisatie, met maximale inzet van een ieder, gewerkt aan een NIAZ-heraccreditatie begin 2014 en daarna ook opheffing van het verscherpt toezicht, beide als uiting dat er (weer) sprake is van verantwoorde en veilige zorg (zie ook jaarverslag 2013, Patiëntveiligheid). Ziekenhuissterfte (HSMR) en systematisch dossieronderzoek De mate van veilige zorg komt onder meer tot uitdrukking in 36 | ADRZ jaarverslag 2013 de zogenoemde gestandaardiseerde ziekenhuissterfte (Hospital Standardised Mortality Ratio; HSMR), die inzicht geeft in de werkelijke sterfte ten opzichte van de te verwachten sterfte. Het ADRZ publiceert sinds 2012 actief de HSMR, die 108 bedroeg over het verslagjaar 2011 en 110 over het verslagjaar 2012. Het ADRZ scoort daarmee beide jaren gemiddeld. Desondanks wil het ziekenhuis de sterfte zo veel mogelijk reduceren. Het voert daarom systematisch dossieronderzoek uit bij alle overleden patiënten, op zoek naar mogelijk vermijdbare oorzaken. In 2013 zijn 470 patiënten in het ziekenhuis overleden; bij een van deze patiënten was er vrijwel zeker sprake van een mogelijk vermijdbare oorzaak. Voor alle Nederlandse ziekenhuizen is dit 6 tot 8 procent. Zichtbare kwaliteit en continu verbeteren Evenals voorgaande jaren heeft het ADRZ zijn prestaties extern gepubliceerd als integraal onderdeel van het (digitale) Jaardocument 2013. De prestaties zijn ook te raadplegen via de website www.adrz.nl en de landelijke databank www.ziekenhuizentransparant.nl. Op basis van dit inzicht kan de (potentiële) patiënt weloverwogen kiezen voor een ziekenhuis. Naar aanleiding van de uitkomsten van 2013 zijn inmiddels gerichte actieprogramma’s ingezet die moeten resulteren in nog betere en veiliger zorg. Deze actie - programma’s betreffen onder meer postoperatieve pijn - bestrijding, screening op ondervoeding voor een zieken - huisopname, de zorg voor kwetsbare ouderen en dan met name delierpreventie, verdere verkorting van de gemiddelde beademingsduur van de IC-patiënt. Kwaliteit en volume(normen) Een van de pijlers van het kwaliteitsbeleid is dat patiënten voor laag-volume en hoog-risico chirurgie niet naar elders, buiten de Zeeuwse regio, verwezen moeten worden. In 2013 werd de zorg opnieuw getoetst op de normatieve kaders van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH, 3.0) door onder andere de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) en Zorgverzekeraars Nederland. Het ADRZ voldoet aan de normen voor: • Chirurgische behandeling van mammacarcinoom • Chirurgische behandeling van colorectale carcinomen • Chirurgische behandeling van longcarcinoom • Chirurgische behandeling van blaascarcinoom • Chirurgische behandeling van een aneurysma van de aorta • Chirurgische behandeling van het perifeer arterieel occlusief vaatlijden (PAOD) • Chirurgische behandeling van het carotislijden Voor de chirurgische behandeling van onder andere oesophagus carcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom en galwegen, leverpathologie, sarcoom, ovariumcarcinoom en bariatrische chirurgie, verwijst het ADRZ de patiënten inmiddels naar andere ziekenhuizen. De Inspectie voor de Pagina 35

Pagina 37

Scoor meer met een webshop in uw gidsen. Velen gingen u voor en publiceerden vaktijdschriften online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication