ertoe dat de nieuwbouw op Walcheren kleiner uitvalt dan in eerste instantie gepland. De oplevering is nu voorzien in het jaar 2018, twee jaar later dan de eerste plannen aangaven. De nieuwe ziekenhuisvoorziening is bedoeld voor ambulante poliklinische zorg en behandeling. Het centrum moet diverse poliklinieken bevatten, twee operatiekamers en er komt een opnamecapaciteit van twintig tot veertig bedden. Ook wordt er een huisartsenpost gevestigd. Er wordt uitgegaan van een bruto vloeroppervlak van 11.000 vierkante meter en een gebouw van twee bouwlagen. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Patiëntveiligheid is een van de zes dimensies van het begrip kwaliteit. De overige zijn klantgerichtheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, tijdigheid en gelijkwaardige zorg voor iedereen. De jaren 2011 en 2012 hebben met name in het teken gestaan in het verbeteren en verhogen van de patiëntveiligheid in samenhang met het landelijke veiligheidsprogramma. Helaas heeft die inzet van eenieder niet geleid tot het behalen van het NIAZ-accreditatiebewijs, eind 2012. Daarom is in 2013 met veel inzet en inspanning van een ieder, gewerkt aan de voorbereiding van de NIAZ-heraccreditatie in februari 2014. Visie op kwaliteit Kwaliteit van zorg is proberen te voldoen aan de redelijke wensen en verwachtingen van patiënten en andere belang - hebbenden en hen tevreden proberen te stemmen. In het kwaliteitsbeleid wil het ziekenhuis zoveel mogelijk samen - hangend resultaat bereiken op de kwaliteitsdimensies klantgerichtheid, doeltreffendheid, (patiënt)veiligheid, doel - matigheid, tijdigheid, gelijkwaardige zorg voor iedereen, transparantie en innovatie en zo waarde toevoegen aan de maatschappelijke functie. Kwaliteit moet meetbaar en toetsbaar zijn door het inzichtelijk te maken en prestaties te publiceren voor alle belanghebbenden, zodat keuze-informatie voor de patiënt beschikbaar is. Algemeen kwaliteitsbeleid De overheid stelt dat zorg doeltreffend, veilig en op tijd moet zijn. Zorgaanbieders en zorgverleners moeten rekening houden met de behoeften van hun cliënten. Ook moeten mensen de zorg kunnen kiezen die bij hun past. Voorwaarde is dat mensen de kwaliteit van zorginstellingen kunnen vergelijken op basis van kwaliteitsinformatie, die ziekenhuizen ten minste jaarlijks moeten publiceren. De focus ligt mede hierdoor sterk op kwaliteitsbeoordeling en het nakomen van regelgeving en verantwoording, op systemen en data en minder op verandering van gedrag, houding en cultuur om tot ver - beteringen te komen. Juist deze elementen hebben daarom in 2013 centraal gestaan in het werken aan kwaliteit en (patiënt)veiligheid, als fundament voor (her)accreditatie. Ziekenhuizen zelf moeten de kwaliteitsinformatie gebruiken om hun kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. Zorgverzekeraars gebruiken de kwaliteitsinformatie steeds nadrukkelijker om de beste zorg in te kopen en in te spelen op de behoeften van hun verzekerden. De overheid kan de informatie gebruiken om de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg te beoordelen in relatie tot het gevoerde beleid. De kwaliteitsinformatie stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in staat om risicogericht toezicht te houden. Deze functie heeft in 2013 een extra dimensie gekregen door het verscherpte toezicht dat medio 2013 door de Inspectie op ons ziekenhuis werd ingesteld. Dit verscherpt toezicht werd ingesteld op basis van haar bevindingen naar de voortgang van de implementatie van het veiligheidsmanagement - systeem dat op 12 maart 2013 plaatsvond en analyse op de uitkomst van de indicatoren van de Basisset ziekenhuizen 2012 en eerdere jaren. Kwaliteitssystemen Het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis is momenteel vooral gebaseerd op het model van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen. Het ADRZ heeft als doel en ambitie om eind 2015 een aanvraag te doen voor een instelling brede, integrale NIAZ-accreditatie. Kwaliteitsverbetering moet dan systematisch in de zorg verankerd zijn, ingebed in het dagelijkse werk van eenieder en de patiënt moet dat iedere dag ervaren. Continu verbeteren moet dan ook zichtbaar zijn door de gehele organisatie. Inzicht in de uitkomsten van kwaliteitsindicatoren moet het proces van continu verbeteren stimuleren en faciliteren. Een aantal afdelingen is in het bezit van een branchespecifiek certificaat of accreditatiebewijs, zoals: • De afdeling Psychiatrie werd in 2013 opnieuw gecertificeerd op basis van het HKZ-certificatieschema Geestelijke Gezond - heidszorg, versie 2009 (HKZ: Harmonisatie Kwaliteits - beoordeling in de Zorgsector), waarmee tevens wordt voldaan aan de eisen van ISO 9001:2008. • Het Pathologisch-Anatomisch laboratorium en het labora - torium voor Medische Microbiologie en Immunologie zijn CCKL-geaccrediteerd (CCKL is de stichting voor de bevor - dering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezond heidszorg). • Ook het Klinisch Chemisch Laboratorium en de Trom bose - dienst Zeeland zijn inmiddels (februari 2014) weer CCKLgeaccrediteerd. • De stomazorg voldoet aan de eisen van de Stoma Zorgwijzer van de Nederlandse Stomavereniging. • Het ADRZ is door de Nederlandse Vereniging van Maag• De borstkankerzorg voldoet aan de eisen van het ‘Roze lintje’ van de BorstkankerVereniging Nederland. • De prostaatkankerzorg voldoet aan de eisen van de Patiën - ten wijzer Prostaatkanker ADRZ jaarverslag 2013 | 35 Pagina 34

Pagina 36

Voor mailings, online clubmagazines en verenigingsbladen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw publicaties.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication