4.7.2 Bedrijfshulpverlening (BHV) Opleidingen Alle verpleegkundigen in vaste dienst en zij die diensten draaien, worden opgeleid voor de BHV-onderdelen Brand - bestrijding & Ontruiming. In 2013 hebben alle BHV’ers hier - naast ook instructie reanimatie en gebruik AED gevolgd. Het aantal BHV’ers is nu gestabiliseerd op 625 met een verloop van zo’n 10%. Hierdoor is gegarandeerd dat in alle diensten altijd voldoende BHV’ers beschikbaar zijn. Daarnaast zijn voor een toenemend aantal externe klanten BHV cursussen verzorgd. Tot slot hebben zo’n 500 medewerkers van het ADRZ een ‘losse’ reanimatieles inclusief AED-gebruik gevolgd (basis of her - haling). 4.8 Financieel beleid 4.8.1 Inleiding Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft het jaar 2013 afge - sloten met een negatief exploitatieresultaat van € -/-4.3 mln. De oorzaken liggen vooral in incidentele lasten en baten. Het genormaliseerd resultaat is licht positief. Hierin zijn de zoge - naamde overschrijdingen van de schadelast bij enkele zorg - verzekeraars nog niet verwerkt. Om de structurele resultaten te versterken, wordt gewerkt aan diverse verbetermaatregelen die de opbrengsten moeten verhogen alsook het kostenbewustzijn versterken. De Task Force ADRZ Financieel gezond, onder aansturing van de RvB, heeft als opdracht verbetermaatregelen te prioriteren en deze strak te monitoren. Verbetering van het operationeel resultaat is noodzakelijk om het investeringsportfolio voor de komende jaren te kunnen bekostigen. Het ADRZ voorziet in de periode tot 2020 een aantal noodzakelijke investeringen in onder andere huisvesting, medische apparatuur en een nieuw ziekenhuis informatiesysteem. Deze investeringen gaan het reguliere investeringsportfolio ruim te boven. Hiertoe is een integrale business case ontwikkeld waarin deze investeringen en de noodzakelijke financiering zijn uitgewerkt. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 1. Externe ontwikkelingen; 2. Interne ontwikkelingen; 3. Solvabiliteit en liquiditeit in 2013; 4. Het resultaat; 5. Omzet en NBA alert; 6.Gebeurtenissen na balansdatum; 7. Risicobeheersing. Oefeningen Tijdens de BHV-cursus wordt veel tijd besteed aan praktijk - oefeningen. In de ruimtes van het BHV-oefencentrum worden diverse realistische ziekenhuiscalamiteiten nagespeeld. Daarnaast heeft een drietal ontruimingsoefeningen plaats - gevonden: Laboratorium (Goes), Separatieruimtes PAAZ (Vlissingen) en Victoria kliniek/Buurtzorgpension (Zierikzee). Vergunningen Bij de gemeente Goes zijn vergunningen aangevraagd voor de bouw van het geboortecentrum (versie 2013), het vervangen van de pospoelers en de verbouwing van de scopen spoel - ruimte. Met de gemeente Vlissingen hebben besprekingen plaats - gevonden over nieuwbouw en voor het bestaande ziekenhuis is een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. 4.8.2 Externe ontwikkelingen In het jaar 2013 zijn de volgende externe ontwikkelingen van invloed geweest op het resultaat. Financiële positie van de zorg als geheel Diverse onderzoeken, onder meer op basis van analyse van de jaarverslagen van ziekenhuizen over 2012, hebben uitgewezen dat de sector zich in zwaar weer bevindt. De invoering van de prestatiebekostiging via eerst DBC en later DOT is gepaard gegaan met bezuinigingen (onder andere resulterend in een constante druk op de tarieven) die een forse verslechtering betekenen van het operationeel resultaat van de ziekenhuizen. Het uiteindelijke effect is nog enigszins beperkt gebleven door de Transitieregeling waardoor ziekenhuizen compensatie ont - ADRZ jaarverslag 2013 | 43 Pagina 42

Pagina 44

Scoor meer met een web winkel in uw relatiemagazines. Velen gingen u voor en publiceerden vakbladen online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication