4 Beleid, inspanningen en prestaties vangen voor de overgang van budgetfinanciering op prestatie - bekostiging. Het jaar 2013 is echter het laatste jaar waarover deze compensatie zal worden ontvangen. Vastgesteld is dat als ziekenhuizen er niet in slagen hun brutomarge te verbeteren, dit zal leiden tot een verdere verslechtering van hun financiële positie. Uit de jaarrekening valt af te leiden dat de Transitieregeling zeker in 2012 van grote invloed is geweest op het (toen positieve) resultaat van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Het verlies van deze compen - satie vanaf 2014 zal naar verwachting het resultaat verder onder druk zetten. Het wegvallen van de Transitieregeling is niet gevolgd door een opwaartse aanpassing van de tarieven. Het blijkt in de praktijk dat het aanpassen van kosten, in een sterk veranderende omgeving, een grote opgave is. In 2013 is door het ADRZ de eerste aanzet gegeven om dit evenwicht te bereiken. Overschrijding schadeplafonds Ziekenhuizen zoals het ADRZ sluiten jaarlijks overeenkomsten met zorgverzekeraars. Deze overeenkomsten bestaan door - gaans uit een plafondbedrag op basis van prijzen en volumes per zorgactiviteit. Als het aanbod van patiënten groter is dan vooraf afgesproken, leidt dit tot een overschrijding van het plafond. Met andere woorden, ADRZ levert gratis zorg. Deze ontwikkeling is zeer ongewenst, zeker marges van het ziekenhuis. gezien de krappe Versterkende invloed van bezuinigings- en andere maatregelen Aanvullend hebben ziekenhuizen te maken met de effecten van andere maatregelen in de zorg. Maatregelen zoals het verhogen van het eigen risico van patiënten, verschuiving van activiteiten naar de eerste lijn (de huisarts die kleine verrichtingen doet) en het aanscherpen van regels waardoor behandelingen alleen op basis van een verwijzing mogen plaatsvinden, dragen alle bij tot vermindering van de zorgvraag. Het aanbod van patiënten neemt hierdoor af. Voor ziekenhuizen met een grotendeels in gebouwen en medische technologie vastgelegd vermogen is het niet eenvoudig om de productiecapaciteit evenredig aan te passen en vaste kosten te verlagen. Zeeland is een zorgregio met een vergrijzende bevolking. De verwachting is dat de komende jaren, als een nieuw evenwicht bereikt is tussen eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg, het aanbod weer zal toenemen. Terugtrekkende positie van de banken De invoering van de prestatiebekostiging heeft ertoe geleid dat financiering deels plaatsvindt op basis van het onder - handen werk aan DBC’s. Deze financiering wordt grotendeels verzorgd door de zorgverzekeraars. Deze nemen daarmee min of meer de positie van de banken in de financiering van het werkkapitaal van ziekenhuizen over. 44 | ADRZ jaarverslag 2013 Daarnaast hebben banken te maken met verscherpte eisen vanuit wet- en regelgeving die hen dwingen grotere reserves aan te houden en grotere voorzieningen te treffen bij risico’s. Nu de ‘zekere’ overheid zich min of meer heeft teruggetrokken, vallen ziekenhuizen in een hoger risicoprofiel. De pro - blematische omzetverantwoording 2013 als gevolg van onduidelijke NZa-regelgeving die heeft geleid tot het zelfonderzoek heeft de afwachtende houding van financiers nog versterkt . Deze combinatie van factoren – rol zorgverzekeraars, financiële positie en wet- en regelgeving – leidt ertoe dat banken zeer terughoudend zijn in het verstrekken van krediet aan ziekenhuizen. Interne ontwikkelingen Financiële afdeling op orde In het vierde kwartaal van 2013 heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de formatie van de afdeling Finance & Control zowel kwantitatief als kwalitatief onvoldoende was om de rol te vervullen zoals die anno nu verwacht mag worden. In december 2013 is een forse ingreep gedaan in de personele bezetting van de stafdienst. Van circa 13 medewerkers is afscheid genomen en deze vacatures zijn tijdelijk ingevuld. De afdeling Finance & Control is opnieuw naar werkstroom gestructureerd in vijf afdelingen. Het gaat dan onder meer om versterking van de ondersteuning van de zorgsectoren met professionele business controllers. Er is een O&O plan opgesteld, dat door de Ondernemingsraad van een positief advies is voorzien, met een nieuwe beschrijving van de benodigde formatie en marktconforme beloningen. In het voorjaar van 2014 heeft de werving van nieuwe mensen plaatsgevonden, zodat medio 2014 de gewenste invulling gerealiseerd is. Aanvullend is in het najaar van 2013 een start gemaakt om de interne beheersing, in eerste instantie binnen de afdeling Finance & Control, te verbeteren. Dit mede op basis van de opmerking van de externe accountant. Zo zijn de voor - zieningen onder handen genomen, wat onder meer zichtbaar is in de naamgeving en omschrijving in de jaarrekening en zijn er beleid en procedures ontwikkeld met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa. Deze actie zal ook in 2014 worden voortgezet teneinde de kwaliteit van de primaire vastlegging en daarmee ook de betrouw baarheid van de managementinformatie te verbeteren. Separaat is de planning & control-cyclus ter hand genomen en is een begin gemaakt met een de ontwikkeling van een ADRZbreed dashboard voor managementinformatie. Dit bevat zowel financiële als niet-financiële informatie. Beide zijn in 2014 ingevoerd. Pagina 43

Pagina 45

Heeft u een onderwijs catalogus, virtual paper of online uitgaves? Gebruik Online Touch: maandblad online maken.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication