De afdeling Finance & Control zal hierdoor in de toekomst beter in staat zijn het financiële proces te ondersteunen en zal zich ook meer kunnen richten op de ‘early warning’ taak. Verbetering governance over samenwerkings - verbanden en deelnemingen Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is gebleken dat de deelnemingen van ADRZ Holding B.V. niet goed aangesloten zijn bij de planning & control-cyclus van het ADRZ. Daarnaast is geconstateerd dat het ADRZ onvoldoende invulling heeft gegeven aan de klant-leverancier relatie met deze deel - nemingen. Tot slot bestaat er onduidelijkheid over governanceaspecten met betrekking tot deelnemingen. Om deze reden is in november 2013 de Stuurgroep Deel - nemingen ingesteld. Deze Stuurgroep kreeg als opdracht: Zorg ervoor dat de huidige en toekomstige deelnemingen van ADRZ Holding B.V., binnen reeds vastgestelde beleidskaders, operationeel de aansluiting krijgen en behouden bij het ADRZ. Er is een plan van aanpak opgesteld waarin is beschreven welke mijlpaalproducten de Stuurgroep zou opleveren. Hiertoe behoorden zowel documenten waarin visies en kaders zijn neergelegd, als pragmatische modellen (zoals voor service level agreements) en handreikingen (zoals een draaiboek). De laatste mijlpaalproducten zijn begin juli 2014 opgeleverd. Deelnemingen Bestevaer B.V. Op 6 maart 2013 is de deelneming Bestevaer B.V. opgericht als voorzetting van de (voormalige) Facilitaire Dienst van het ADRZ. Hiervoor is samenwerking gezocht met Facilicom en Structon Worksphere B.V., welke bedrijven ook deelnamen in Bestevaer B.V. In paragraaf 4.8.6. wordt nog nader ingegaan op Bestevaer B.V.. Scheldezoom Farmacie B.V. Teneinde de governance structuur te verbeteren zijn ultimo 2013 de aandelen in deze deelneming tegen nominale waarde overgedragen van de Stichting aan de Holding ADRZ B.V. 4.8.3 Solvabiliteit en liquiditeit in 2013 Het resultaat uit 2012 had een positief effect op de solvabiliteit bij de start van 2013. Deze kwam uiteindelijk uit ruim boven de 15%, welk percentage geldt als ondergrens voor een gezonde vermogenspositie. Gedurende 2013 leek de solvabiliteit zich verder positief te ontwikkelen en kwam deze zelfs boven de 20% uit. De afbouw van het financieringsoverschot en goede afspraken met zorgverzekeraars ten aanzien van de bevoor - schotting zorgden voor een daling van het vermogensbeslag met € 24 mln. Door het negatieve resultaat daalde het eigen vermogen zodat ultimo 2013 de solvabiliteit uiteindelijk op een vergelijkbaar niveau uitkwam als aan het begin van het jaar (16,7%). Ultimo 2013 heeft het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis een organisatie-brede aanpak van de bronregistratie ingezet. Door het analyseren van de uitval, de aanpak van zwevende activiteiten en het verbeteren van de registratie is de waardering van de omzet toegenomen. Op deze wijze konden DBC’s hetzij direct gefactureerd worden aan de zorg - verzekeraars, hetzij meegenomen worden in de bepaling van het onderhanden werk en bevoorschot worden door de zorgverzekeraars. Het proces rond de bronregistratie vergt continu aandacht. Veelvuldig wijzigende wet- en regelgeving, personele wijzigingen in het ziekenhuis en (on)mogelijkheden van ondersteunende tooling noodzaken tot een voortdurende waakzaamheid rond deze processen. De liquiditeitspositie vormt een continu aandachtsgebied. De huisbankier heeft in september 2013 de kredietfaciliteit in rekening-courant ingetrokken. Hierdoor is het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis genoodzaakt alle betalingen in eigen beheer te verrichten en kan niet teruggevallen worden op tijdelijk krediet uit een rekening-courantfaciliteit. 4.8.4 Resultaat 2013 Het negatieve exploitatieresultaat van € 4.319.814 wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door een aantal posten die als incidenteel kunnen worden gekwalificeerd. Tot op zekere hoogte zal er elk boekjaar sprake zijn van incidentele kosten (en baten). Het boekjaar 2013 kenmerkt zich echter door een relatief groot aantal incidentele baten en lasten die ook nog eens per post een relatief grote omvang hebben. Hiertoe behoren: • Incidentele bate uit hoofde van de transitieregeling € 2,1 mln (zie paragraaf 4.8.2) • Gezien de samenwerkingsproblemen met de cardiologen dreigde de kwaliteit van de direct patiëntenzorg in gevaar te komen. De Raad van Bestuur heeft zich genoodzaakt gezien de contracten met de oude cardiologen in 2013 op te zeggen ADRZ jaarverslag 2013 | 45 Pagina 44

Pagina 46

Scoor meer met een online winkel in uw gidsen. Velen gingen u voor en publiceerden clubbladen online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication