4 Beleid, inspanningen en prestaties • Afwikkeling van Bestevaer B.V. ad € -/- 0,8 mln (zie paragraaf 4.8.6). en af te wikkelen. De hiermee verband houdende nettoimpact op resultaat 2013 bedraagt €-/- 1,4 mln. In september 2013 is een nieuwe groep cardiologen gestart. • Personeel niet in loondienst en kosten diverse verbeter - programma’s ad € -/- 6,8 mln (zie paragraaf 4.8.3). • Mutaties in incidentele voorzieningen (zowel baten als lasten). Gecorrigeerd voor bovenstaande incidenten zou sprake zijn van een kleine winst over 2013 van ca € 0,9 mln. Hiernaast kan nog worden genoemd dat bij een aantal zorgverzekeraars sprake is van geleverde zorg die niet betaald wordt, aangezien het ADRZ meer patiënten heeft behandeld dan vooraf was afgesproken met de zorgverzekeraars. In 2013 heeft ADRZ voor € 3,6 mln ‘gratis’ zorg geleverd. Dit betreft voor een belangrijk gedeelte Achmea. Inmiddels zijn voor 2015 wel betere afspraken gemaakt met Achmea. Als voor 2013 rekening wordt gehouden met deze effecten, dan is er in de basis sprake van een structureel gezond financieel resultaat. 4.8.5. Omzet en NBA Alert Het systeem van omzetbepaling is inmiddels zo complex geworden dat dit grote invloed kon hebben op het oordeel van de accountants. Aangezien het niet ontvangen van goed - keurende verklaringen verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor de financiering van ziekenhuizen – veel banken eisen een goedkeurende verklaring – was dit een ongewenste situatie. Hiertoe is in overleg tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders een gezamenlijk controle- en onderzoeks - protocol opgesteld. Als uitvloeisel van de aanpak is uitstel verleend voor het indienen van de jaarrekening per 15 december 2014. Het ADRZ heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze aanpak en heeft uitstel voor indiening van de jaarrekening gevraagd. Op basis van voornoemd protocol heeft het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis invulling gegeven aan het zogenoemde ‘self assessment’ (zelfonderzoek). Hiertoe is een controleplan opgesteld en uitgevoerd, resulterend in het Verantwoordings - document zelfonderzoek correct declareren. De externe accountant heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop dit assessment is uitgevoerd. Dit zelfonderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een neerwaartse aanpassing van de omzet van minder dan 1%. 4.8.6. Gebeurtenissen na balansdatum Bestevaer B.V. Op 1 januari 2013 zijn de facilitaire diensten van ADRZ uitbe steed aan Bestevaer B. com Bedrijfsdiensten B.V. en Strukton Worksphere B.V. De formele oprichtingsdatum van Bestevaer B.V. was 6 maart 2013. Oprichting V. Hiertoe is samenwerking gezocht met Facili - vond plaats onder de noemer van ‘overdracht van onderneming’, waarbij het personeel is overgegaan per 1 april 2013. In 2014 is de Belastingdienst met een definitief standpunt ge - komen dat de aangevraagde fiscale eenheid voor de omzet - belasting niet wordt verleend. Daarmee bleek de business case structureel negatief. Conform de aandeel houders overeenkomst heeft de Holding ADRZ B. twee partners overgenomen. Het personeel is met ingang van 1 oktober 2014 weer in dienst gekomen van de Stichting Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en vanaf die datum vinden de activiteiten ook weer plaats onder de vlag van de Stichting. Vanwege deze gang van zaken is besloten om Bestevaer B. in de consolidatie maar samen te voegen met de Stichting Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in de Jaar rekening is dit nader toegelicht. V. niet mee te nemen V. in augustus 2014 de aandelen van de Bouw Recent zijn de nieuwbouwplannen voor ziekenhuis Walcheren bekend gemaakt. Deze plannen zullen in 2015 verder financieel doorgerekend worden. Vooruitlopend op deze doorrekening zijn de reeds geactiveerde ontwikkelkosten voorzichtig heids - halve grotendeels voorzien in jaarrekening 2013. 4.8.7. Doorkijk naar latere boekjaren Het jaar 2013 is afgesloten met een verlies ad € -/- 4,3 mln. Het resultaat 2014 zal naar verwachting een opwaartse trend vertonen als gevolg van reeds ingezet beleid op gebied van omzet verbetering en efficiencymaatregelen. Ook in 2014 zal verder nog sprake zijn van aanzienlijke overschrijding van schadeplafonds bij diverse zorgverzekeraars. ADRZ verwacht dat dit voor 2015 beperkt zal zijn aangezien betere afspraken zijn gemaakt alle zorgverzekeraars alsook door een betere monitoring. Er is sprake van een omvangrijk programma om verbeteringen in het ziekenhuis door te voeren. Nadat de basis hiervoor in 2013 en 2014 is gelegd, zal in 2015 een nieuwe fase intreden om het ziekenhuis klaar te maken voor de toekomst. Hiertoe is een omvangrijk investeringsprogramma ingezet dat zich met name toespitst op huisvesting (aanpassingen locatie Goes, bouw ziekenhuis Walcheren), het moderniseren van de medische apparatuur en het vernieuwen van het elektronisch patiëntendossier. 46 | ADRZ jaarverslag 2013 Pagina 45

Pagina 47

Interactieve web folder, deze reclamefolder of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal maken van online lesmateriaal.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication