Het hiermee gemoeide investeringsbedrag gaat de reguliere investerings¬mogelijkheden van het ziekenhuis ver te boven. Om de haalbaarheid hiervan aan te tonen is een Integrale Business Case ontwikkeld die in eerste aanleg met de huisbankier (ING) en de grootste verzekeraar (CZ) is besproken. De Integrale Business Case is uitvoerig besproken en zal de komende periode vanuit een positieve grond houding door partijen verder besproken worden. Financiering op basis van een gezonde financiële bedrijfsvoering is hierbij het uit - gangspunt. De Integrale Business Case voorziet in een aantal omzet - ontwikkelingen en kostenbesparingen die het mogelijk moeten maken de investeringen te financieren. Om deze opgave te realiseren is een Task Force ADRZ Financieel Gezond ingesteld en een Liquiditeitsplan 2015 opgesteld. Zo zal een betere bronregistratie van verrichte zorgactiviteiten gaan leiden tot additionele omzet. Naar verwachting zal in 2015 en de daaropvolgende jaren, indien de Integrale Business Case ook daadwerkelijk ingevuld kan worden, sprake zijn van structureel positieve resultaten én van financierbare investeringen. Ten tijde van het afronden van de jaarrekening 2013 laat de begroting voor 2015 een positief resultaat zien, waarbij de meeste positieve effecten van de Integrale Business Case nog niet verwerkt zijn. Naar verwachting zal dit het resultaat 2015 verder positief beïnvloeden. 4.8.8. Risicobeheersing Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is een open organisatie met een maatschappelijke taak in een dynamische omgeving. Dit brengt risico’s met zich mee op onder meer de gebieden kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid, financiën, gover - nance & compliance, huisvestiging en informatie beveiliging. Binnen het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis behoort risico - management tot de taak van de sectoren, diensten en afde - lingen. Risicomanagement is nadrukkelijk ook onderdeel van het Convenant Medische Technologie en daarmee de investeringsprocessen. Hiervoor wordt de methode Prospec - tieve Risico Inventarisatie (PRI) toegepast. Binnen afdeling Finance & Control is ultimo 2013 gestart met het nadrukkelijker in beeld brengen van de financiële risico’s inclusief omzetrisico’s. Hierbij is aangesloten op de ISOstandaard 31000 voor risicomanagement, ofwel risico’s niet alleen gericht op schade, maar ook op kansen. Voor de financiële risico’s is een risicoregister ingericht. Voor omzetrisico’s is een start gemaakt met vermelding in de rapportage en de detaillering van de voorziening voor nacontroles. Het gaat hierbij om vergelijkbare risico’s als die welke aan de orde zijn geweest bij het eerder genoemde ‘self assessment’. In 2014 zal met externe ondersteuning een traject gestart worden om te komen tot een integrale aanpak voor risico - beheersing en een organisatie-brede risico-inventarisatie. Hierin is een rol weggelegd voor het nieuwe onderdeel Audit & Risk van Finance & Control. 4.9 ICT-beleid 2013 is een druk, intensief en belangrijk jaar geweest voor het ADRZ en daarmee ook voor de afdeling ICMT. Een periode van financiële druk is gevolgd door een voorzichtig maar persistent herstel. De afdeling ICMT is intensief betrokken bij het ADRZbrede project Bronregistratie, er is onder meer een Top10 van issues opgesteld en er wordt gewerkt aan diverse deel - projecten. In de loop van 2013 werd verder duidelijk dat er nog hard gewerkt moest worden aan het VMS, de nodige accreditaties (NIAZ) en het herkrijgen van vertrouwen van de banken, verzekeraars en het IGZ. De impact op de organisatie is groot en trok een stevige wissel op de afdeling ICMT. Verder zette de trend van toenemende vraag naar ICT- en MID diensten en toepassingen alleen maar toe. Het traject dat in 2012 gestart is om beheerprocessen te optimaliseren en te professionaliseren heeft ertoe geleid dat er ook in 2013 weer veel is gerealiseerd, terwijl de bruto kosten voor de bestaande ICT-middelen gedaald zijn. Er zijn echter ook weer de nodige nieuwe projecten en trajecten doorlopen. Deze hebben opbrengsten opgeleverd, maar nemen ook extra (exploitatie-)kosten met zich mee. In het algemeen is de trend dat de kosten voor ICT- en MID-middelen toenemen, maar dat ook de toegevoegde waarde aantoonbaar groter wordt (positieve business cases). In de loop van 2014 is ICMT uit de sector F&C ‘getrokken’ en valt nu als stafafdeling direct onder de Raad van Bestuur. Belangrijke trajecten in 2013 • Accreditaties en VMS: de belangrijkste projecten voor het ADRZ in 2013 waren zonder meer de NIAZ-accreditatie, Audits en visitaties van de IGZ. Het VMS-project. ICMT heeft hierin ondanks achterstallig onderhoud een enorme slag geslagen door alle medisch technologie te controleren, te keuren en te inventariseren. ICMT heeft in het licht van het VMS gewerkt aan opleveren van documentatie, het opwaarderen van ITmiddelen in de zorg, informatie- en medicatieveiligheid en bijdrages aan de Audits, de zelfevaluatie en vele andere trajecten. • Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het Ziekenhuis (CMT): de MID heeft als gevolg van het VMS gewerkt aan de invoering van het CMT. Dit richt zich op de ADRZ jaarverslag 2013 | 47 Pagina 46

Pagina 48

Heeft u een gids, digimagazine of internet onderwijscatalogussen? Gebruik Online Touch: reclamefolder digitaal op uw website plaatsen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication