3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis hanteert de Zorgbrede Governance Code. De door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg opgestelde Beloningscodes worden gevolgd. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling In het meerjarenbeleid (2010 – 2014) van het ADRZ staat een aantal ambities genoemd. Het bieden van veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en gastvrijheid bij het behandelen van patiënten • Veiligheid: bieden van veilige zorg en een veilig werk - klimaat. Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heren H.A. van Eck en R. van Riel, interim bestuurder. • Betrouwbaarheid: duidelijk aangeven wat de plannen zijn en vervolgens afspraken nakomen. Er wordt zorg geboden waar de patiënt op rekent. De toegankelijkheid naar het ziekenhuis is makkelijk. • Kwaliteit is onze belangrijkste graadmeter: alle zorg - processen worden geleverd op een constant hoog niveau volgens de voor die behandeling geldende professionele standaard. Om de zorgprocessen te optimaliseren zal er een scheiding worden aangebracht tussen acute en plan - bare zorg. Coördinatie van het zorgverleningsproces staat centraal. Naam Functie Geboortedatum 10 januari 1961 Werkzame periode van juli 2010 tot heden Nevenfunctie Drs. H.A. van Eck, arts bestuursvoorzitter Lid Raad van Toezicht huisartsenpost HOV, ’s-Hertogenbosch • Gastvrijheid: patiënten ervaren gastvrijheid, zowel in de wijze waarop ze de zorg ontvangen en in de professionele betrokkenheid van medewerkers en medici, als in de om - ge ving en omstandigheden waarbinnen de zorg wordt verleend. Ontwikkeling naar een ziekenhuis met meer mogelijkheden voor complexe zorg • Ontwikkelen van een Level 2 IC in Goes (gerealiseerd in 2013). • Ontwikkelen van een Level 2 Traumacentrum in Goes (gerealiseerd in 2012). Continuïteit en ontwikkeling van het ADRZ • Meer voorzieningen door schaalvergroting. Verregaande subspecialisaties van de verschillende disciplines. • Goede samenwerking met ketenpartners. • Goede samenwerking met huisartsen. • Samenwerking met Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s). Naam Functie Geboortedatum 3 juli 1953 Werkzame periode 16-09-2013 tot 01-12-2014 Nevenfuncties lid raad van bestuur, ad interim Drs. M. van Riel vice-voorzitter Raad van Toezicht 2 Samen, Den Haag vice-voorzitter Raad van Toezicht Starmdc Per 1 december 2014 is als opvolger van de heer Van Riel benoemd mevrouw dr. C.A. Brandenburg. 12 | ADRZ jaarverslag 2013 Pagina 11

Pagina 13

Interactieve e-magazine, deze vaktijdschrift of cursus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal op uw website plaatsen van internet publicaties.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication