3.3. Raad van Toezicht Inleiding In het jaarverslag geeft het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis inzicht in de doelstellingen, activiteiten, resultaten en de daarmee gemoeide middelen. De Raad van Toezicht doet verslag van het toezicht op de strategie, het beleid, de kwaliteit en veiligheid, de bedrijfsvoering en de verdere algemene gang van zaken binnen het ADRZ. De Raad van Toezicht verricht zijn werkzaamheden van - zelfsprekend binnen de kaders van de Zorgbrede Governance - code 2010. Bij de beloningen van de toezichthouders en bestuurders is rekening gehouden met de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens per 1 januari 2013 en de geldende overgangsperiode. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement van Toezicht en zijn daarin als volgt benoemd: De Raad van Toezicht heeft tot taak: a. zorg te dragen voor een kwalitatief goed samengestelde raad, die kwalitatief goed functioneert; b. toezicht op het bestuur en op de raad van bestuur uit te oefenen; c. te voorzien in een kwalitatief goed bestuur; d. de raad van bestuur met reflectie terzijde te staan; e. het werkgeverschap van de Raad van Bestuur te vervullen; f. zorg te dragen voor de regelgeving van de raad zelf en toe te zien op de regelgeving voor en van de raad van bestuur; g. conform de statuten al dan niet goedkeuring aan door de raad van bestuur te nemen besluiten te verlenen; h. zijn eigen werkzaamheden te plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en evalueren; en i. zich te verantwoorden over de onder a. tot en met h. genoemde taken. Doel van het toezicht: 1. toetsen of en daardoor bevorderen dat de Raad van Be - stuur het doel van de zorginstelling doelgericht, effectief, doelmatig en efficiënt realiseert; De Raad van Toezicht maakt voor de uitoefening van zijn taken gebruik van een drietal commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratie - commissie. De Auditcommissie adviseert de voltallige Raad van Toezicht over het functioneren van de Auditfunctie, het integraal risicomanagement en naleving van de wet- en regelgeving ter zake. De commissie Kwaliteit & Veiligheid adviseert de voltallige Raad over kwaliteit en veiligheid van de zorg, het risico - management op deze terreinen en de resultaten daarvan. De Remuneratiecommissie evalueert het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en voert daartoe jaarlijks minimaal één gesprek met de bestuurders. De commissie bereidt de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht voor en doet voorstellen voor de deskundigheidsbevordering van de leden van de Raad van Toezicht. De commissie draagt zorg voor de tijdige vervulling van vacatures in de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, alsmede voor de benoeming en herbenoeming van de individuele leden van beide raden. Het niet tijdig behalen van de VMS-accreditatie en de financiële positie van het ziekenhuis hebben ertoe geleid dat de Raad van Toezicht in 2013 het toezicht op zowel de zorg als de financiën heeft geïntensiveerd. De voortgang van de ontwikkeling van nieuwbouw op Walcheren keert regelmatig terug op de agenda. Ook het bevorderen en handhaven van goede verhoudingen met gemeenten, provincie, collega-ziekenhuizen en andere externe stakeholders bleef in 2013 nadrukkelijk de aandacht van de Raad van Toezicht houden. 2. toezien op de realisering van de maatschappelijke doelen die door de zorginstelling zijn vastgelegd en voorge - schreven; 3. toezien op de realisering van doelen op strategisch en beleids matig niveau ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten en zorgdiensten, het zorgbedrijf en de leiding (management), met aandacht voor het bestuur, de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënt tevre - denheid, de medewerkerstevredenheid, de financiering en het financieel beheer. Kwaliteit en veiligheid Het niet tijdig behalen van de VMS-accreditatie was voor de Raad van Toezicht een punt van grote zorg. De accreditatie is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van het ADRZ nu en in de toekomst. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur om extra maatregelen gevraagd. Het toegenomen besef van urgentie onder alle werknemers, het versterken van het bureau Kwaliteit en Veiligheid en het instellen van een Task Force blijken een stap in de goede richting. Het bericht dat zorgverzekeraars geen zorg meer zullen inkopen bij niet geaccrediteerde ziekenhuizen en de instelling van verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheids - zorg in juli 2013 hebben ervoor gezorgd dat het urgentiebesef is toegenomen in de organisatie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zette in juli 2013 extra druk op het ADRZ om het certificaat te behalen. Een aansporing om in versneld tempo werk te maken van het VMSzorgprogramma. Er is keihard gewerkt en met resultaat: In april 2014 verleende het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg het ADRZ de felbegeerde accreditatie. ADRZ jaarverslag 2013 | 13 Pagina 12

Pagina 14

Scoor meer met een webshop in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden PDF-en online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication