3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap De Raad van Toezicht beseft dat het verkrijgen van de accre - ditatie niet meer dan een begin is. Het veiligheidsbewustzijn moet verankerd worden in de organisatie. De Raad van Toezicht zal dit nauwlettend blijven volgen. Daartoe heeft hij een voorstel gedaan voor een informatieprotocol, dat in 2014 zijn beslag zal krijgen als onderdeel van planning & control-cylcus. Eind 2012 bleken de samenwerkingsproblemen binnen de vakgroep cardiologie een dusdanige weerslag te hebben op het functioneren van de vakgroep dat de veiligheid van de patiënt niet meer kon worden gewaarborgd. Ingrijpen van de Raad van Bestuur, daarin gesteund door de Raad van Toezicht en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, heeft geleid tot het onder supervisie stellen van de vakgroep cardiologie van het ADRZ door de vakgroep cardiologie van het Amphia-ziekenhuis in Breda. De vakgroep cardiologie is uiteindelijk ontbonden. Het verheugt de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur en het bestuur van de Medische Staf er in zijn geslaagd de belangrijke cardiologiefunctie voor het ADRZ te behouden door de aantrekking van een nieuwe groep cardiologen. Gelet op de voorgeschiedenis en de inspanningen van de organisatie om de vakgroep cardiologie optimaal te laten functioneren, heeft de RvT de uitspraken van het scheids - gerecht betreffende de toelating tot het ADRZ van een groep cardiologen als zeer teleurstellend ervaren. Deze problematiek heeft het ADRZ onevenredig veel tijd en geld gekost, waarna ook de uitspraak van het Scheidsgerecht tot een buitensporige kostenpost leidde. Beide onderwerpen hebben ook de agenda van de commissie Kwaliteit & Veiligheid gedomineerd. Daarnaast werd nog geparti cipeerd in een veiligheidsronde en zijn onderwerpen als klachten en claims, gangstijden en kwaliteit indicatoren agenda punten geweest. Bij de voorbereiding van het zelfevaluatie rapport voor de VMSAudit door het NIAZ en het opstellen van kwaliteit en veiligheidsplan heeft de commissie in de conceptfase adviezen uitgebracht. relatie met de huisartsen, toe - Het behalen van de erkenning level 2 IC is een enorme opsteker. Hetzelfde geldt voor alle keurmerken die het ADRZ van de patiëntenverenigingen ontvangt, zoals het roze lintje voor de goede borstkankerzorg. Financiën en bedrijfsvoering Met het aantreden van de heer M. Bekkers in de Raad van Toezicht heeft de Auditcommissie een nieuwe voorzitter gekregen. Halverwege 2013 is duidelijk geworden dat het patroon van de afgelopen jaren met gaandeweg het jaar een tegenvallende ontwikkeling van de kosten en productie zich herhaalde. Daarover is in de eerste maanden van het jaar veel te positief gerapporteerd. Om goed te kunnen sturen hebben de Raad van Bestuur en de 14 | ADRZ jaarverslag 2013 organisatie tijdig de juiste informatie nodig. Hetzelfde geldt voor de Raad van Toezicht. Het terugkerende proces van tegenvallende resultaten ondermijnt het vertrouwen bij de zorgverzekeraars en financiers en belemmert de uitvoering van de toekomstplannen van het ADRZ. Dit was mede de aan - leiding voor de Auditcommissie om in overleg met de Raad van Toezicht de accountant te vragen een onderzoek in te stellen naar de betrouwbaarheid van de financiële rapportages. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het aanbeveling verdiende de afdeling Finance & Control kwalitatief te versterken. Dit advies, tezamen met alle andere zaken zoals verscherpt toezicht, heeft ertoe geleid dat één van de leden van de Raad van Bestuur, de heer B. Vos, heeft aangegeven mede om gezondheidsredenen niet meer de hoognodige bestuurlijke inbreng te kunnen leveren om deze moeilijke processen mede te managen. Onder leiding van de interim-bestuurder, de heer drs. M. van Riel, is de reorganisatie van de afdeling Finance & Control voortvarend uitgevoerd, als gevolg waarvan in korte tijd de financiën meer in control zijn gekregen en een goede basis is gelegd om het vertrouwen van ziekteverzekeraars en financiers te herwinnen. De aandacht van de Auditcommissie heeft zich daarnaast gericht op de overeenkomsten met derden, de verschillende deelnemingen van ADRZ Holding BV, de jaarrekening en be - groting, de managementletter, vastgoedbeheer en nieuw - bouw. Toezicht algemeen De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van de diverse bestuurlijke organen in het ziekenhuis en heeft regelmatig overleg en contact met de diverse adviserende organen. De Raad van Toezicht heeft maandelijks contact met vertegenwoordigers van het stafbestuur om na te gaan wat er leeft onder de maatschappen. De voorzitter en eventueel de vicevoorzitter van de Medische Staf sluiten in beginsel elke vergadering aan om de Raad van Toezicht van actuele infor - matie te voorzien. Gebruikelijk is dat een vertegenwoordiging van de raad twee keer per jaar een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad bijwoont. Dit gebeurt ook met de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Adviesraad. Gelet op het verscherpt toezicht en de financiële ontwikkelingen hebben dit jaar meer contacten dan gebruike - lijk plaatsgevonden. De Raad van Toezicht maakte voorts kennis met nieuwe leden van de Medische Staf en het management. De relaties met de diverse gremia worden in 2014 opnieuw tegen het licht gehouden. Er worden goede afspraken over contacten, over - leggen en uitwisseling van informatie gemaakt. De Raad van Toezicht komt vanwege de diverse urgente kwesties die binnen het ADRZ spelen, maandelijks bijeen en belegt als de actualiteit daarom vraagt een extra zitting. De Pagina 13

Pagina 15

Scoor meer met een e-commerce shop in uw vakbladen. Velen gingen u voor en publiceerden clubmagazines online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication