Raad beoogt hiermee, naast het houden van toezicht, inhoud te geven aan de klankbord- en adviesfunctie jegens de Raad van Bestuur. De Remuneratiecommissie heeft de jaarlijkse functionerings - gesprekken met de leden van de Raad van Bestuur voorbereid, alsmede de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht en de voorbereiding voor (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht. Goedkeuring en besluiten De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gehecht aan uit - breiding van het interne voorbereidingsbudget voor de nieuwbouw op Walcheren. In augustus 2013 heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van het besluit van de Raad van Bestuur de besprekingen met mogelijke financiers voor de nieuwbouw tijdelijk on hold te zetten gezien de financiële situatie waarin het ADRZ op dat moment verkeerde. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd. De arbeidsovereenkomst met de heer drs. L.M. Vos is beëindigd. De Raad van Toezicht heeft de heer drs. M. van Riel aangesteld als interim-bestuurder. Hij beëindigt zijn werkzaamheden in december 2014. Als zijn opvolger is per 1 december 2014 mevrouw dr. C.A. Brandenburg aangesteld als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft ingestemd in met de voorstellen van de Remuneratiecommissie ten aanzien van herbenoeming van drie leden van de Raad, onder voorbehoud van adviezen van de inspraak- en adviesorganen. De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring gehecht aan het bestuursbesluit om het aandelenpakket van de Stichting ADRZ in Scheldezoom Farmacie BV te verkopen aan ADRZ Holding BV. Deskundigheidsbevordering Het in november gestarte proces van zelfevaluatie van de leden van de Raad van Toezicht wordt in mei 2014 afgerond. Op basis daarvan wordt bepaald of trainingen gewenst zijn. In 2013 hebben leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan bijeenkomsten over de transitie medisch specialisten per 2015 en over de ontwikkelingen in de zorg. Samenstelling Raad van Toezicht (functies en nevenfuncties) Per 1 januari 2013 zijn de heren M. Bekkers en M. de Brauw aangetreden. Met het vertrek van de heren A.A. Smeels en W. Verhage kent de samenstelling van de Raad van Toezicht thans geen leden meer die afkomstig zijn uit de raden van toezicht van de voormalige Oosterscheldeziekenhuizen of het Zieken - huis Walcheren. In 2014 zijn twee leden vertrokken en zijn twee nieuwe leden benoemd. Mevrouw A.E. Harwijne-Vroomman zag af van een herbenoeming voor een tweede termijn in de Raad van Toezicht. Zij legde haar functie neer per 1 juni 2014. Dr. H.P. Muller legde zijn functie neer per 1 september 2014. Nieuw benoemd zijn de heer Professor dr Olaf Timmermans en de heer Janko de Jonge. Beiden hebben zitting in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ADRZ jaarverslag 2013 | 15 Pagina 14

Pagina 16

Scoor meer met een e-commerce shop in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs catalogi online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication