4.5 Veiligheid Aanleiding Op 12 juli 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het ADRZ onder Verscherpt Toezicht gesteld. De IGZ komt mede tot dit besluit, nadat het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) in januari 2013 heeft besloten het ziekenhuis geen VMS (VeiligheidsManagementSysteem) Veiligheids - certificaat toe te kennen. Ook op basis van de toetsing die de IGZ in maart 2013 heeft uitgevoerd en analyses van de kwaliteitsindicatoren, komt de IGZ tot het Verscherpt Toezicht. In 2013 heeft de IGZ 18 aangekondigde en onaangekondigde bezoeken gebracht aan het ADRZ. Daarnaast is er maandelijks een voortgangsrapportage geweest naar de IGZ en heeft de IGZ verschillende gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur, Verpleegkundige Adviesraad, Cliëntenraad en bestuur Medische Staf. In 2013 heeft een grote inhaalslag plaatsgevonden op het implementeren van het VMS-zorg Veiligheidsprogramma. In het eerste kwartaal 2014 heeft het ADRZ zich opnieuw laten Auditen door het NIAZ volgens de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8009:2007, op basis van de Kwaliteitsnorm Zorginstellingen (KZi) 2.2. Medio 2013 zijn de VMS-zorg indi catoren vastgesteld voor het ADRZ en vanaf september stelt Bureau Kwaliteit & Veiligheid (BK&V) maandelijks een managementrapportage op, waarin de voortgang van VMS-zorg geanalyseerd en gepre - senteerd wordt. BK&V heeft eind 2013 een geactualiseerd beleidsplan Patiëntveiligheid opge steld. Dit beleidsplan is in december 2013 door de Raad van Bestuur vastgesteld. Om ondersteuning te bieden bij de (versnelde) implementatie van het Veiligheidsprogramma is in juli 2013 de Task Force VMSzorg opgericht. De Raad van Bestuur, Stafbestuur, Verpleeg - kundige Advies Raad, de Cliëntenraad en BK&V participeren in de Task Force. In augustus 2013 heeft een van de sector - managers zorg directioneel mandaat gekregen om de verankering van het patiëntveiligheidsbeleid in de lijn verder te verstevigen en VMS-zorg binnen de kaders van het IGZ te implementeren. De Raad van Bestuur heeft in 2013, op voordracht van het Staf - bestuur, twee medisch specialisten (snijdend en beschouwend) aangesteld als ‘medisch specialist met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid’. Beiden zijn vier uur per week beschikbaar en participeren in activiteiten van BK&V. De specialisten zorgen ervoor dat de verbinding met en de betrokkenheid van de Medische Staf op het gebied van kwaliteit en veiligheid vergroot wordt. VMS-zorg Het veiligheidsprogramma VMS-zorg is een landelijk pro - gramma, dat in 2008 is gestart. Doel is dat de patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen aantoonbaar verbetert, door het implementeren van een VeiligheidsManagementSysteem (VMS). Het VMS-zorg Veiligheidsprogramma bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler gaat voornamelijk over organisatorische elementen, zoals retrospectieve risico inventarisatie (VIM), prospectieve risico inventarisatie (PRI), monitoren (interne Audits), leiderschap (Veiligheidsrondes) en patiënten partici patie (TIPkaarten). BK&V coördineert de PRI’s, interne Audits en Veiligheidsrondes. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden bij VIM en patiëntenparticipatie. In de tweede pijler, de 11 thema’s, zijn inhoudelijke onder werpen geformuleerd om schade en onbedoelde vermijdbare fouten bij patiënten met 50% te verminderen. De Raad van Bestuur heeft voor elk inhoudelijk thema een medisch specialist aangesteld als themacoördinator. Rondom deze themacoördinatoren zijn werkgroepen geformeerd, die het thema onder de aandacht brengen van afdelingen en bijeenkomsten organiseren voor aandachtsvelders. Leden van Bureau Kwaliteit & Veiligheid participeren in deze werk groepen, zoals de flitscommissie medicatie en de stuurgroep pijn. Daarnaast is BK&V ook betrokken bij verschillende projectgroepen, zoals het Convenant Medische Technologie (CMT), NEN 7510 (informatiebeveiliging) en CBRN. Elke afdeling heeft per thema een aantal aandachtsvelders benoemd. Deze aandachtsvelders zorgen voor de imple - mentatie van het thema op de afdeling. Tijdens bijeenkomsten worden de aandachtvelders geschoold en brengen zij de informatie over naar collega’s op de afdeling. Voortgang VMS-thema’s In december 2013 heeft de Raad van Bestuur de Quickscan Veiligheidsmonitor 2013 ingevuld. Dit is een vragenlijst over de vijf fasen van implementatie van de VMS-thema’s. Twee thema’s zijn in december 2013 in fase 3: Implementatie van de thema’s op relevante afdelingen. Dit betreft de thema’s Acuut Coronair Syndroom (ACS) en High Risk Medicatie. De thema’s POWI, Sepsis, Medicatieverificatie, Pijn en Patiëntverwisseling bevin - den zich in fase 4 en zijn geïmplementeerd en meetbaar. Voor de thema’s Vitaal Bedreigde Patiënt, Kwetsbare Ouderen en Nierinsufficiëntie zijn de doelstellingen gerealiseerd (fase 5). Retrospectieve risico inventarisatie: VIM Het ADRZ heeft een systeem waarbij medisch specialisten en medewerkers incidenten in de patiëntenzorg veilig (blame free) kunnen melden. Deze zogenoemde VIM-meldingen (Veilig Incident Melden) worden geanalyseerd en afgehandeld door de VIM-commissie van de betreffende afdeling. In 2013 zijn er 3621 VIM-meldingen gedaan. Van de 3621 meldingen zijn er 2474 bijna-incidenten gemeld, 1084 incidenten en 23 calamiteiten. In 2013 zijn in totaal 422 verbetermaatregelen geregistreerd naar aanleiding van een VIM-melding. VIM-meldingen worden geregistreerd en afgehandeld in het systeem van TPSC (The Patient Safety Company). In 2013 zijn 62 leden van de VIMADRZ jaarverslag 2013 | 39 Pagina 38

Pagina 40

Interactieve internet handleiding, deze nieuwsbrief of onderzoeksrapport is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van digitale lesboeken.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication