4 Beleid, inspanningen en prestaties commissie geschoold in het gebruik van dit systeem. Om meldingen te analyseren wordt gebruikgemaakt van de PRISMA-methodiek (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis). In 2013 zijn er twee PRISMA-trainingen verzorgd door een externe trainer, waarbij 32 leden van de VIM-commissie zijn geschoold. In totaal zijn per 31 december 2013 45 medewerkers geschoold in het gebruik van de PRISMA-methodiek. Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) Bij een Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) wordt vooraf nagedacht over mogelijke risico’s op het gebied van Patiëntveiligheid bij kritische processen of veranderprocessen. In 2013 zijn er in totaal 27 PRI’s uitgevoerd. Bureau Kwaliteit & Veiligheid biedt ondersteuning aan afdelingen voor het uitvoeren van een PRI. In 2013 is er een procedure PRI opgesteld, die beschikbaar is in het documentbeheerssysteem iProva. Daarnaast is er een format beschikbaar voor het uitvoeren van een PRI, gebaseerd op de SAFER-methodiek. Monitoren: interne Audits Interne Audits zijn een methode om te monitoren of er op de werkvloer gewerkt wordt volgens werkafspraken, protocollen en procedures. In een objectief vraaggesprek bevragen interne Auditoren collega’s van een andere afdeling over een bepaald proces. Aan de hand van het vraaggesprek en werkplekbezoek wordt getoetst of de praktijk overeenkomt met hetgeen beschreven staat in de procedure. Bevindingen van de interne Auditoren leiden tot verbeteringen in het kwaliteitssysteem. In 2013 zijn er in totaal 19 interne Audits uitgevoerd. Een externe trainer heeft twee trainingen interne Auditor verzorgd. In totaal zijn 24 medewerkers opgeleid tot interne Auditor. De procedure interne Audits, het beleid interne Audits en de gedragscode interne Auditor zijn in 2013 opgesteld. Leiderschap: Veiligheidsrondes Maandelijks worden er Veiligheidsrondes gelopen in het ADRZ. Een Veiligheidsronde is een ronde op een afdeling, waarbij specifiek gelet wordt op patiëntveiligheid. In het kader van Leiderschap participeren Raad van Bestuur, management, Stafbestuur en Cliëntenraad in de deelname. In 2013 zijn er 15 Veiligheidsrondes gelopen, volgens een vooropgestelde planning. De Raad van Bestuur heeft in 2013 100% deelgenomen aan de uitvoer van de Veiligheidsrondes, het management 47%, de Medische Staf 67%, de Cliëntenraad 87% en overigen (mede - werkers BK&V) 100%. In 2013 is er een procedure Veilligheidsronde opgesteld en vastgesteld. Deze is gepubliceerd in het documentbeheers - systeem iProva. Daarnaast zijn er twee checklists opgesteld, die gebruikt worden bij het lopen van een Veiligheidsronde. Ook de checklists zijn gepubliceerd in iProva. 40 | ADRZ jaarverslag 2013 Patiëntenparticipatie: TIPkaarten Niet alleen ziekenhuismedewerkers en medisch specialisten hebben een rol als het gaat om patiëntveiligheid. Ook de patiënt kan meewerken aan zijn of haar eigen veiligheid tijdens een bezoek of opname. In samenwerking met de Cliëntenraad is de TIPkaart ontwikkeld. Hier kunnen patiënten en bezoekers hun tip, idee of wens op schrijven om de patiëntveiligheid in het ADRZ verder te verbeteren. Het ADRZ heeft in 2013 in totaal 192 tips ontvangen. De meeste tips gaan over inrichting/bewegwijzering (62), organisatie (61) en overige zaken (30). In het najaar van 2013 is de procedure TIPkaarten opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de tips worden afgehandeld en dat er per kwartaal een TIPkaartrapportage wordt opgesteld. Communicatie In 2013 is de communicatie over kwaliteit en veiligheid gericht op het vergroten van de kennis over VMS-zorg en het creëren van blijvende bewustwording over patiëntveiligheid. Vanuit BK&V zijn er daarom verschillende bijeenkomsten georgani - seerd waarbij medewerkers geïnformeerd werden, maar waar ook verbindingen tussen afdelingen werden gelegd en kennis werd gedeeld. Zo zijn er maandelijks Themaweken georgani - seerd met Eet & Weet-bijeenkomsten en Patiëntveiligheids - bijeenkomsten met speeddates om kennis te delen en verbin - ding tussen afdelingen te leggen. Ook is er een Polikliniekavond georganiseerd, gericht op patiëntveiligheid op de poli. Van juni tot september hebben afdelingen kunnen deelnemen aan de ADRZ Patiëntveiligheidsprijs 2013. Na een zieken - huisbrede stemronde, is de Kinderafdeling met de Dagflits door de jury gekozen als winnaar. De Kinderafdeling heeft een bedrag van € 1.500, een wisselbeker en een oorkonde ontvangen. Naast de bijeenkomsten zijn ook andere communicatie - middelen ingezet om kennis te delen. Een voorbeeld hiervan zijn de zakkaartjes, over Pijn en Vitaal bedreigde patiënt, die ontwikkeld zijn voor verpleegkundigen. Ook hangen er op 20 afdelingen VMS-borden. Dit zijn whiteboards met daarop magneten van de elf thema’s, aangevuld met afdelings - specifieke informatie. Wekelijks hebben er verschillende berichten in de nieuwsbrief ‘De Ruyters Journaal’ gestaan om medewerkers bewust te maken van veiligheid en te informeren over de voortgang en bijeenkomsten. Om de Themaweken aan te kondigen, is er elke maand een placemat gemaakt. Deze placemats hebben op de dienbladen in de personeelsrestaurants van Goes en Vlissingen gelegen. In augustus 2013 zijn er posters ontwikkeld met daarop de pijlers van VMS-zorg. De twee posters hangen in wissellijsten op alle locaties van het ADRZ om VMS-zorg zichtbaar te maken voor zowel medewerkers als patiënten en bezoekers. Pagina 39

Pagina 41

Heeft u een sportblad, i paper of digitale PDF-en? Gebruik Online Touch: onderwijsmagazine converteren naar een online publicatie.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication