Voorwoord De Nederlandse ziekenhuizen hebben door het complexe bekostigingssysteem steeds meer moeite om de zorg die zij aan patiënten verlenen, tijdig en op de juiste manier vergoed te krijgen. Daaruit volgt dat het ook steeds moeilijker wordt om de jaarlijkse omzet te bepalen. Daar kwam bij dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ziekenhuizen opdroeg, een self assessment in te stellen naar hun declaraties over 2012 en 2013. Dit zelfonderzoek werd beoordeeld door een externe accountant en door een externe expertgroep alvorens een goedkeuring door de accountant kon plaatsvinden. Het gevolg is dat wij dit jaarverslag en de jaarrekening 2013 met een vertraging van ruim zes maanden presenteren. Begon het jaarverslag 2012 met de toekenning van de level 2 status voor de traumazorg van het ADRZ, voor 2013 kan daaraan worden toegevoegd dat ook onze Intensive Care het felbegeerde level 2 heeft verkregen. Deze erkenning betekent een enorme kwaliteitsimpuls voor de acute zorg aan de Zeeuwse patiënt in de eigen regio. Deze voor alle medewerkers bijzonder inspirerende ontwik - keling voltrok zich tegen een achtergrond die weinig reden bood tot euforie. Immers, mede door het ontbreken van het VMS-veiligheidscertificaat besloot de Inspectie voor de Gezondheidszorg in juli 2013 het ADRZ onder verscherpt toezicht te stellen. Hoewel zo’n maatregel pijn doet, beschouwde de Raad van Bestuur het verscherpt toezicht als een steun in de rug voor de ingezette koers. Al begin 2013 was in het ADRZ een groot - scheepse bewustzijnscampagne op gang gekomen die alle medewerkers, van schoonmaker tot bestuurder en van verpleegkundige tot arts, nog eens extra doordrong van de essentie van het werken overeenkomstig de elf VMS-thema’s. Themaweken, speeddates, E-learning, lunchbijeenkomsten, posters en placemats – vrijwel alle denkbare middelen werden daarbij ingezet. Ook in organisatorische zin werd alles in het kader van kwaliteit en veiligheid geplaatst, onder meer met de instelling van een TaskForce Veiligheid en een uitbreiding van het Bureau Kwaliteit en Veiligheid. Alle inspanningen hebben, zo weten we inmiddels, hun doel niet gemist. Het NIAZ heeft het ADRZ in 2014 het certificaat toegekend en de Inspectie trok het verscherpt toezicht in. Dat verheugende nieuws betekent voor het ziekenhuis allerminst dat iedereen overgaat tot de orde van de dag. Het ADRZ streeft een continue verbetering van de zorg na en spant zich de komende jaren in om de ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie te verkrijgen – een waardering die in de ogen van de Raad van Bestuur past bij de doelstellingen van de gehele organisatie. Minstens zo waardevol is de waardering van de patiënt. Naast de al eerder door diverse patiëntenverenigingen voor langere 4 | ADRZ jaarverslag 2013 tijd verleende keurmerken kreeg het ADRZ in 2013 voor het vierde opeenvolgende jaar het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Het slaapcentrum ontving in het maximale aantal van vijf sterren van de Apneuvereniging. In juni 2013 kreeg het ADRZ tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg opnieuw drie sterren toebedeeld. De financiële huishouding ondervond ook in 2013 de gevolgen van de overgang naar het DOT-tijdperk. Eind 2013 moesten diverse administratieve tekortkomingen worden hersteld om alsnog een fors aantal declaraties bij de zorgverzekeraars te kunnen indienen. Het operationele bedrijfsresultaat was licht positief. Dit werd echter overschaduwd door een aantal incidentele forse tegenvallers. Ten eerste bleek dat het ADRZ in 2013 een groot aantal patiënten heeft behandeld terwijl de verzekeraars (VGZ, Multizorg en met name Achmea) het ziekenhuis daarvoor geen vergoeding hebben uitgekeerd. Het gaat om een totaalbedrag van 3,6 miljoen euro. Bovendien meent de Raad van Bestuur dat het ADRZ in onevenredige mate is benadeeld door een uitspraak van het Scheidsgerecht. Dat gerecht bepaalde dat een aantal cardiologen weliswaar terecht de wacht was aangezegd, maar dat zij desondanks aanspraak konden maken op een vergoeding. Een onbegrijpelijke en onverteerbare uitspraak die onverantwoorde gevolgen heeft voor het bedrijfsresultaat van het ADRZ. Uiteindelijk moest het jaar 2013 worden afgesloten met een negatief resultaat van 4,3 miljoen euro. Naast de hierboven genoemde oorzaken speelt hierbij een daling van het aantal patiënten (en dus inkomsten) een belangrijke rol; een effect dat in alle Nederlandse ziekenhuizen merkbaar was. Het jaar 2013 liet zich kenmerken als een jaar waarin genoem - de externe factoren een belangrijk stempel drukten op de financiële huishouding. Wij voorzien dat deze trend zich niet voortzet en het ADRZ de komende jaren kan inzetten op een aantal majeure, financierbare investeringen. De voornaamste daarvan zijn het moderniseren van de medische apparatuur en het vernieuwen van het elektronisch patiënten dossier. Daarnaast komen er diverse aanpassingen van de locatie Goes en worden concrete stappen richting nieuwbouw op Walcheren voorzien. Alle reden dus voor optimisme. De enorme progressie op het gebied van kwaliteit en veiligheid, de toegenomen waardering van de patiënt en de langzaam maar zeker zichtbare verbetering van de logistieke processen binnen het ADRZ zijn tekenen die de Raad van Bestuur vervullen met trots. Wij danken alle medewerkers die zich voor deze ontwikkelingen terdege hebben ingespannen. ClAudia Brandenburg en Huybert van Eck, Raad van Bestuur Pagina 3

Pagina 5

Voor maandbladen, online relatiemagazines en mailings zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw flyers.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication